Dôveruj ale preveruj, alebo dva krát meraj a raz rež (nielen) vo verejnom obstarávaní

máj 18, 2020
JUDr. Juraj Tkáč, zákon o verejnom obstarávaní, verejné obstarávanie, poradňa, špeciál

Na západ od slovenských hraníc, v Českej republike, sa pomaly začínajú ozývať hlasy , že je potrebné preveriť všetky nákupy ktoré vykonal český štát a jeho podriadené organizácie v čase núdzového stavu.

Český minister zdravotníctva už upozornil, že sa množia prípady, kedy dodávatelia falšujú certifikáty dodávaných zdravotníckych pomôcok a iného zdravotníckeho materiálu. Ako sa teda brániť voči takýmto uchádzačom.

Overenie si certifikátu

Verejný obstarávateľ by mal rozumieť požadovanému certifikátu. V prípade teda, že verejný obstarávateľ vyžaduje určitý certifikát, nemal by ho vyžadovať len pre účel obmedzenia hospodárskych subjektov, ktorí príslušným certifikátom disponujú. V prvom rade by mal priamo verejný obstarávateľ vedieť vysvetliť, čo príslušný vyžadovaný certifikát znamená. T.j. čoho kvalita sa certifikátom deklaruje. Taktiež by mal verejný obstarávateľ vedieť, kto je certifikačná autorita, t.j. kto je oprávnený na vydanie príslušného certifikátu. Taktiež nie je na škodu, ak verejný obstarávateľ má vedomosť o vizuálnej forme vzorového certifikátu, t.j. aké náležitosti má mať príslušný certifikát.

Verejný obstarávateľ by si mal teda vždy overovať, či predložený certifikát je platný, či má všetky náležitosti, ktoré sa od príslušného certifikátu vyžadujú a či ho vydala príslušná certifikačná autorita. Zákon o verejnom obstarávaní nezakazuje, aby v prípade ak existujú pochybnosti o pravosti predloženého certifikátu, kontaktovať napr. priamo certifikačnú autoritu, či vôbec takýto certifikát vydala

Obrana, keď uchádzač predložil preukázateľne falošný certifikát

V prvom rade je základným právom ale aj povinnosťou verejného obstarávateľa v prípade ak sa preukáže, že uchádzač predložil falošný certifikát, vylúčiť takéhoto uchádzača z predmetného verejného obstarávania.

Týmto to však nekončí. V zmysle § 182 ods. 3 písm. a) ZVO Úrad uloží a) uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, predloží informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.

Uvedené teda znamená, že v prípade ak sa verejný obstarávateľ stretne s prípadom, kedy uchádzač predložil falošný certifikát, mal by po vylúčení takéhoto uchádzača podať aj podnet na UVO pre začatie konania o zákazu účasti vo verejnom obstarávaní pre takéhoto uchádzača.

JUDr. Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, verejné obstarávanie, tender, autor, elena, úrad pre verejné obstarávanie, uvo, vestník