Je možné využiť eshop na prieskum trhu?

máj 11, 2020
Zákazka s nízkou hodnotou, prieskum trhu, predpokladaná hodnota zákazky

Popudom pre napísanie tohto príspevku je vyjadrenie jedného zo slovenských portálov porovnania cien a cien z internetových obchodov Heureka.sk. V nadväznosti na pandémiu koronavírusu prijal cenový porovnávač Heureka.sk niekoľko opatrení na ochranu svojich zákazníkov. V snahe prekaziť obchody špekulantom informuje nakupujúcich o bežných cenách rúšok a respirátorov. Takisto zamieta nové registrácie podnikavcov snažiacich sa zarobiť na aktuálnej situácii (viac napr. na: https://zive.aktuality.sk/clanok/146313/heureka-robi-opatrenia-kvoli-koronavirusu-ake-nove-e-shopy-blokuje/).

Môže teda verejný obstarávateľ využiť akýkoľvek eshop na internetový prieskum trhu, alebo musí aj pri výbere eshopu dbať na to, aby oslovoval len relevantné subjekty?

Pravdepodobne väčšina z nás sa stretla s tým, že v zmluve (kúpnej zmluve, zmluve o dielo) sa vyskytuje klauzula typu: Zmluvná cena bola určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách. Čo však v sebe táto všeobecná klauzula v sebe zahŕňa.

V prvom rade uvádzame, že priamo Úrad pre verejné obstarávanie opakovane uvádza, že verejný obstarávateľ v rámci verejného obstarávania musí okrem iného postupovať aj v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách ( napr. Metodické usmernenie UVO č. 11450-5000/2019 zo dňa 13.8.2019, 14355-5000/2017 zo dňa 11.9.2017).

Zákon o cenách  ustanovuje okrem iného nasledovné:

§12 ods. (2) Za neprimeranú cenu u predávajúceho sa považuje dohodnutá cena, ktorou sa výrazne presahujú ekonomicky oprávnené náklady.

Zákon o cenách definuje ekonomicky oprávnené náklady : ekonomicky oprávnenými nákladmi rozumejú skutočné priame náklady a skutočné nepriame náklady spojené s funkciami výroby, správy, odbytu, výskumu a vývoja vrátane k nim prislúchajúcich nepriamych nákladov. V rámci primeranosti ceny celkom logicky je možné k ekonomicky oprávneným nákladom pripočítať primeranú ziskovú prirážku. Primeranou ziskovou prirážkou rozumie prirážka, ktorá by vzhľadom na vykonávané funkcie, riziká a trhové podmienky bola uplatnená vo vzťahu k iným nezávislým osobám.

Na základe uvedeného  je možné konštatovať že:

  • UVO v rámci svojich metodických usmernení odkazuje na povinnosť dodržiavať aj zákon o cenách
  • Zákon o cenách zakazuje dohodnúť cenu, ktorá je neprimeraná

Uvedené teda znamená, že v prípade ak napr. v rámci internetového prieskumu verejný obstarávateľ akceptuje „ustrelenú“ cenu z eshopu, je možné takýto postup verejného obstarávateľa označiť za nezákonný, porušujúci princípy hospodárnosti.

Záver a odporúčanie:

Verejný obstarávateľ musí v každom svojom kroku dodržiavať základné princípy verejného obstarávania. Nakoľko jedným z princípov verejného obstarávania je aj princíp hospodárnosti uvedené znamená, že už pri internetovom prieskume cien je potrebné dbať na to, aby verejný obstarávateľ využíval len eshopy ktoré ponúkajú „férovú cenu“. Čo je „férová cena“ si verejný obstarávateľ môže overiť práve na portáloch porovnania cien a cien z internetových obchodov.

Autorská poznámka č. 1: Uvedomujeme si, že cena je určená spravidla podľa základného pravidla ponuka vs. dopyt. Uvedené teda znamená, že napr. cena rúšok v čase ich nedostatku vystrelila veľmi vysoko. Uvedené však neznamená, že ani v takýchto extrémnych prípadoch by nemal verejný obstarávateľ postupovať hospodárne. Práve v čase kedy sa trhová cena mení doslova zo dňa na deň, nemal by sa verejný obstarávateľ uspokojiť s klasickými troma cenovými ponukami a mal by minimálne vyhľadať cenu príslušného tovaru v niektorom z portálov porovnania cien a cien z internetových obchodov.

Autorská poznámka č. 2: Práve príklad rúšok je učebnicovým príkladom na čo si dať pozor pri internetovom prieskume. V súčasnosti sa cena rúšok opäť pomaly dostáva do „normálu“. Uvedené však neznamená, že v čase keď trhová cena rúšok stála napr. trojnásobok, postupoval vtedy verejný obstarávateľ nehospodárne. Práve v čase keď ceny extrémne kolíšu, je viac ako nevyhnutné aby verejný obstarávateľ mal dostatočne zdokumentované, že uvedená cena platila v danom čase. Teda odporúčame, aby v prípade napr. internetového prieskumu  bolo vždy zrejmé, kedy bol tento internetový prieskum vykonaný. V tejto súvislosti upozorňujeme, že ak je cena uvedená napr. v letáku, resp. v inom pdf súbore pri ktorom nie je možné určiť dátum, kedy bol internetový prieskum vykonaný, mal by verejný obstarávateľ vykonať aj iné kroky na zdokumentovanie momentu vykonania interného prieskumu ( napr. vytlačenie pdf súboru tak aby bol zrejmý moment tlače, vykonanie snímky obrazovky tzv. print screen a pod.)

 

JUDr. Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, verejné obstarávanie, tender, autor