Kto s kým súťaží v zákazkách Slovenskej správy ciest, alebo kto sú firmy z nahrávky riaditeľa SSC?

apr 22, 2020
elena, verejné obstarávanie, tender, vzory, uvo, úrad pre verejné obstarávanie, evo, josephine, innovis, eranet, proebiz, aukcia, ezakazky, vylúčenie vo verejnom obstarávaní

Analytický tím ELENA preskúmal zloženie zákaziek realizovaných Slovenskou správou ciest (SSC) od roku 2014. Prešli sme každú z realizovaných zákaziek a pripravili základný prehľad štatistických ukazovateľov. Na základe informácií uniknutých z nahrávky generálneho riaditeľa boli samostatne analyzované firmy FREKOMOS SK, a.s., SAROUTE, a.s., a SATES, a.s., analýza ich úspechov, výšky cenových ponúk oproti konkurencii a jednotlivé úspešné zákazky.

Slovenská správa ciest v rokoch 2014-2020 vyhlásila a úspešne uzatvorila zmluvy na 217 zákaziek v celkovej hodnote 629 752 912,53 EUR bez DPH. SSC je tak jeden z najväčších verejných obstarávateľov v SR. Pre potreby tejto analýzy sme spracovali všetky realizované zákazky SSC, a identifikovali všetky firmy, ktoré sa týchto súťaží zúčastnili.

Z pohľadu samotných zákaziek uvádzame nižšie prehľad najväčších realizovaných zákaziek a víťazov:

.

Prečo musel riaditeľ SSC po zverejnenej nahrávke odstúpiť? Spomenul spoločnosť FREKOMOS SK, s.r.o., ktorá mala byť nástrojom na neobvyklé finančné operácie.

Po analýze celkového správania sa firmy FREKOMOS SK, s.r.o. sme zistili zarážajúce fakty o jej schopnosti vyhrávať zákazky, pričom súťaže, v ktorých sa zúčastnila pri obstarávateľovi SSC ponúkla ceny v rozsahu 0,00-0,69% pod predpokladanú hodnotu zákazky. Vo väčšine prípadov FREKOMOS SK, s.r.o. súťažil len s firmou SAT SLOVENSKO, s.r.o. s výrazne podobnými znakmi v cenách.

Zaujímavosťou je, že firmy FREKOMOS SK, s.r.o. a SAT SLOVENSKO ,s.r.o. sa úspešne zúčastňovali verejných obstarávaní len pri SSC. Obe firmy počas obdobia 2014-2020 predložili len jednu ponuku u iného obstarávateľa ako SSC, pričom ich cenové ponuky boli výrazne odlišné oproti predpokladanej hodnote zákazky a neboli víťazné Pri obstarávateľovi SSC však ich ponuky boli vždy minimálne nižšie alebo rovné ako predpokladaná hodnota zákazky. Firma SAT SLOVENSKO, s.r.o.  ponúkala  ceny vyššie ako PHZ avšak len v prípadoch, kedy firma FREKOMOS SK, s.r.o. ponúkla cenu rovnakú ako bola predpokladaná hodnota zákazky a FREEKOMOS SK, s.r.o. bol v tomto prípade vždy úspešný.

Z vyššie uvedených dôkazov je možné konštatovať, že firma FREKOMOS SK, s.r.o., ktorá bola v nahrávke riaditeľa SSC spomenutá ako tá, cez ktorú „by sa dalo urobiť 400 tisíc“ je pravdepodobne najúspešnejšou resp. jednou z najúspešnejších firiem, ktoré sa zúčastňuje a vyhráva súťaže SSC. Úspešnosť FREKOMOS SK, s.r.o. sa prejavuje v pomere k predloženým ponukám, počtu víťazných ponúk oproti predloženým a pomere ponúkanej ceny a predpokladanej hodnoty zákazky. Koordinované správanie (kartel)  firiem FREKOMOS SK, s.r.o. a SAT SLOVENSKO, s.r.o. v súťažiach SSC však už musia overiť a potvrdiť kompetentné orgány.

Do našej analýzy však nevstupuje zákazka vyhlásená SSC na Brúsenie nerovností na cestách I. tried v správe SSC, ktorá bola ukončená 17.11.2014, v ktorej opäť súťažili FREKOMOS SK, s.r.o. a SAT SLOVENSKO, s.r.o. Obe tieto spoločnosti zaznamenali úspech v  jednotlivých častiach zákazky avšak SSC ponuky vyčiernila a nebolo možné zistiť jednotlivé cenové návrhy. Každopádne, iné spoločnosti sa však tejto súťaže nezúčastnili a v tomto prípade obaja získali jednotlivé časti zákazky, 

Nižšie uvádzame analýzu výnimočne úspešných ponúk spoločnosti FREKOMOS SK, s.r.o. a všetkých konkurenčných ponúk jednotlivých súťažiacich (záporné hodnoty zliav znamenajú cenové ponuky vyššie ako bola predpokladaná hodnota zákazky):

.

Pre kompletnosť obrazu riaditeľom SSC spomínaných firiem je potrebné uviesť, že spoločnosť SATES, a.s. sa celkovo zúčastnila 138 verejných obstarávaní, úspešná bola v 20 prípadoch, pričom len v 2 prípadoch zvíťazila v zákazkách realizovaných SSC. Spoločnosť SAROUTE, a.s. však už bola vo verejných obstarávaniach oproti spol. SATES, a.s. podstatne úspešnejšia, kedy jej na víťazstvo v 21 súťažiach stačilo predložiť 49 ponúk, pričom v 2 prípadoch bola úspešným dodávateľom aj pre SSC, spoločnosť FREKOMOS SK, s.r.o. sa celkovo v rokoch 2014-2020 zúčastnila len 8 obstarávaní, z toho bolo 7 v SSC a celkovo 6 úspešných. Spoločnosť SAT SLOVENSKO, s.r.o. sa zúčastnila 7 obstarávaní pričom  v 6  z nich  súťažila len so spoločnosťou FREKOMOS SK, s.r.o.

A čomu sa spoločnosť FREKOMOS SK, s.r.o.  a  SAT SLOVENSKO, s.r.o. vlastne reálne venuje? Obe sú rovnako dcérske spoločnosti českých firiem, s rovnakým obchodným profilom, vlastniace strojné mechanizmy na frézovanie vozoviek a pokládku asfaltu. Sú častým subdodávateľom veľkých firiem realizujúcich opravy alebo výstavbu ciest. Kde všade sa tak tieto firmy objavili ako subdodávateľ bude predmetom ďalšieho zisťovania.

V prípade akýchkoľvek podnetov, námetov alebo názorov neváhajte kontaktovať analytický tím systému ELENA. Podnety na ďalšie spracovanie zaznamenáme a budeme sa nimi zaoberať. Ako je možné vidieť vyššie, je možné analyzovať nielen zákazky jednotlivých verejných obstarávateľov, ale aj správanie sa firiem celkovo s porovnaním správania sa pri konkrétnych verejných obstarávateľoch.

 

Pozn.: Pre potreby analýz a štatistík využívame vlastnú databázu informácií. Všeobecne známe dostupné zdroje nebolo možné používať vzhľadom na ich nepresnosť a absenciu výpovednej hodnoty.