Novinka! Analytický špeciál: Maximalizácia zisku uchádzača a súťaže Štátnych hmotných rezerv SR

apr 13, 2020
elena, verejné obstarávanie, tender, vzory, uvo, úrad pre verejné obstarávanie, evo, josephine, innovis, eranet, proebiz, aukcia, ezakazky

Skoro až 90 percentná úspešnosť vyhlásených verejných obstarávaní predstavuje neobvykle úspešné čísla pre každého verejného obstarávateľa. Ak sa však k tomu pridá skutočnosť, že v rámci vestníkových súťaží je priemerná výška úspory len 7 % oproti PHZ, tieto čísla zrazu majú úplne inú výpovednú hodnotu.

Takto „úspešne“ súťažili minulý rok Štátne hmotné rezervy SR. Pripravili sme pre Vás prehľad jednotlivých súťaží s analýzou dát z verejných obstarávaní Štátnych hmotných rezerv SR.

Analýze dát vo verejnom obstarávaní sa doteraz nevenovala náležitá pozornosť, ktorú si zaslúžia. Práve na základe dát z verejných obstarávaní je možné získať  prehľad o najčastejších zákazkách verejného obstarávateľa, spôsobe ich vyhlasovania ale v neposlednom rade aj o počte súťažiteľov a výsledných finálnych úsporách oproti PHZ.

V tomto článku sme pre Vás pripravili prehľad jednotlivých súťaží s analýzou dát z verejných obstarávaní Štátnych hmotných rezerv SR za obdobie rokov 2014 -2020. V týchto dátach zámerne neboli zahrnuté posledné tendre bez súťaženia na nákup zdravotných ochranných pomôcok, čím by boli štatistické ukazovatele značne skreslené.

V grafoch nižšie sme pre Vás pripravili štruktúru vyhlásených verejných obstarávaní Štátnych hmotných rezerv (ŠHR) za roky 2014 – 2020 podľa jednotlivých druhov (tovary/služby/práce). V rámci predmetnej tabuľky je zrejmé, že v predmetnom období vyhlásili ŠHR celkovo 164 verejných obstarávaní. Zároveň bolo zrušených len 12 verejných obstarávaní. Úspešnosť vyhlásených verejných obstarávaní je tak skoro 93 percent!

úrad pre verejné obstarávanie, ELENA, tender, súťaž, josephine, eranet, ezakazky, metodika, námietky, rada, hlivák, lexa
úrad pre verejné obstarávanie, ELENA, tender, súťaž, josephine, eranet, ezakazky, metodika, námietky, rada, hlivák, lexa
úrad pre verejné obstarávanie, ELENA, tender, súťaž, josephine, eranet, ezakazky, metodika, námietky, rada, hlivák, lexa
úrad pre verejné obstarávanie, ELENA, tender, súťaž, josephine, eranet, ezakazky, metodika, námietky, rada, hlivák, lexa

V rámci vynakladanie verejných zdrojov však nie je dôležitá ani tak úspešnosť vyhlasovateľa verejných zákaziek, t.j. koľko verejných obstarávaní sa podarilo zrealizovať, resp. koľko zmlúv sa podarilo uzavrieť, ale či verejný obstarávateľ postupoval hospodárne a teda akú výšku úspor sa mu podarilo dosiahnuť.

Tu však ŠHR má presne opačné výsledky a úspešnosť je v oblasti úspor skoro tragická. V rámci vestníkových súťaží je priemerná výška úspory len 7 % oproti predpokladanej hodnote zákazky. Pri stavebných prácach boli dokonca vykazované straty, kedy boli uzatvorené zmluvy s vyššou cenou ako bola predpokladaná.  Pre porovnanie, v systéme, ktorý zabezpečuje absolútnu anonymitu, kedy nie je zrejmé ani kto zákazku obstaráva a ani to, kto sa zákazky zúčastňuje až do momentu vyhlásenia výsledkov boli dosahované celkové priemerné úspory viac ako 43%

úrad pre verejné obstarávanie, ELENA, tender, súťaž, josephine, eranet, ezakazky, metodika, námietky, rada, hlivák, lexa

Úspechy uchádzačov sú závislé od počtu konkurentov, výšky vysúťaženej ceny oproti predpokladanej ako aj celkovej hodnote uzatvorených zmlúv.  Kto bol v rámci predmetných zákaziek úspešný je zobrazené v ďalšom prehľade:

úrad pre verejné obstarávanie, ELENA, tender, súťaž, josephine, eranet, ezakazky, metodika, námietky, rada, hlivák, lexa

Ako sme uviedli vyššie, pre presnejší obraz o podmienakch pre čestnú hospodársku súťaž dáva prehľad počtu zúčastnených. Pre porovnanie slúžia dáta z VVO a EKS, podľa ktorých je zrejmé, že výlučne anonymizované súťaže zabezpečujú nie len dosahovanie vyšších úspor ale aj väčšiu účasť konkurentov.

úrad pre verejné obstarávanie, ELENA, tender, súťaž, josephine, eranet, ezakazky, metodika, námietky, rada, hlivák, lexa

Úspešnosť verejných obstarávaní z pohľadu efektivity nie je založená len na výške dosiahnutých úspor ale aj podľa dĺžky trvania samotných súťaží. V tomto ohľade ŠHR dosahovali veľmi dobré výsledky, čo je však spôsobené najmä minimom súťaží financovaných zo štrukturálnych fondov, pri ktorých nie je zriedkavý administratívny výkon  kontroly  riadiacich orgánov či úradu pre verejné obstarávanie aj v dĺžke roka a často oveľa viac.

úrad pre verejné obstarávanie, ELENA, tender, súťaž, josephine, eranet, ezakazky, metodika, námietky, rada, hlivák, lexa

Nakoniec v nižšie priloženej tabuľke ponúkame súhrnný pohľad na súťaženie ŠHR, kde je možné vidieť všetky dosahované hodnoty.

úrad pre verejné obstarávanie, ELENA, tender, súťaž, josephine, eranet, ezakazky, metodika, námietky, rada, hlivák, lexa

Pre jednoduchšiu orientáciu v dátach sme sa snažili uviesť len základné ukazovatele. Analytický tím systému ELENA však zozbieral údaje o každej jedenej realizovanej zákazke, jednotlivých zúčastnených firiem, všetkých cenových ponukách ai. Výsledkom je napr. poznatok, že ŠHR v rámci súťaží realizovaných vo vestníku verejného obstarávania vôbec nevyužívali elektronickú aukciu (EA), naopak, v rámci EKS bola využitá pomerne často. Výška ponúknutých zliav jednotlivých uchádzačov priamo zodpovedá využitiu EA vo verejnom obstarávaní. Dôležité je poznanie počtu tendrov bez súťaženia a ich celkové finančné rozpätie. Analýzou voľne dostupných dát je teda možné analyzovať dlhodobé správanie nie len verejného obstarávateľa ale aj jednotlivých uchádzačov. V budúcnosti sa určite pozornosť zameria práve na správanie uchádzačov vo vzťahu k rôznym obstarávateľom, prečo pri niektorých obstarávateľoch dokážu konkrétni uchádzači zvíťaziť za najvyššiu ponúknutú cenu, pri iných obstarávateľoch však prehrávajú aj s podstatne výraznejšími zľavami.