Analýza najčastejších porušení zákona o VO

Analýza najčastejších porušení ustanovení zákona o verejnom obstarávaní predstavuje analytický materiál, ktorý je vypracovaný Úradom pre verejné obstarávanie, podkladom ktorého sú v sledovanom období ukončené kontroly verejného obstarávania, ukončené konania o námietkach, vydané metodické usmernenia a vydané rozhodnutia Rady úradu.

Cieľom Analýzy najčastejších porušení ustanovení zákona o verejnom obstarávaní je poskytnúť prehľad o najčastejšie sa vyskytujúcich porušeniach zákona o verejnom obstarávaní vo forme, ktorá bude kvantifikovať a odzrkadľovať intenzitu vyskytovania sa jednotlivých porušení zákona o verejnom obstarávaní v procese verejného obstarávania a na základe dosiahnutých výsledkov prispieť k čo najväčšej možnej eliminácii výskytu jednotlivých porušení zákona o verejnom obstarávaní.

Analýza najčastejších porušení ustanovení zákona o verejnom obstarávaní bude vypracovávaná na pravidelnej báze a zverejňovaná na webovom sídle úradu.
 

Analýza I. polrok 2015 (docx, 283 kB)          Analýza I. polrok 2015 (pdf, 629 kB)

Analýza II. polrok 2015 (docx, 428 kB)         Analýza II. polrok 2015 (pdf, 934 kB)        

 

zdroj uvo.gov.sk