Konanie o proteste prokurátora

Medzi právomoci Rady Úradu pre verejné obstarávanie úradu patrí aj rozhodovanie o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy.