Preskúmanie mimo odvolacieho konania

Rada Úradu pre verejné obstarávanie môže mimo odvolacieho konania z vlastného podnetu preskúmať právoplatné rozhodnutie úradu vydané v konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného, pričom ak bolo preskúmavané rozhodnutie vydané v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, rada rozhodnutie zruší alebo zmení. Rada úradu pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza z právneho stavu a skutkových okolností existujúcich v čase vydania predmetného rozhodnutia, čo znamená, že nemôže zrušiť preskúmavané rozhodnutie, ak sa až po jeho vydaní zmenili tie skutkové okolnosti, z ktorých rozhodnutie pôvodne vychádzalo.

Všetky doposiaľ vydané rozhodnutia vydané pri preskúmaní rozhodnutí mimo odvolacieho konania nájdete v tejto tabuľke. Zároveň Vás informujeme, že od 18. apríla 2016 bude Rada Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať informácie o začatí mimo odvolacieho konania vo Vestníku verejného obstarávania a na tomto mieste preto nájdete iba informácie o konaniach začatých do 18. apríla 2016.