Referencie

Od 18. apríla 2016 nastali s nadobudnutím účinnosti nového zákona o verejnom obstarávaní zmeny aj v povinnostiach týkajúcich sa vyhotovenia referencií pre dodávateľov. Čo sa právomoci rady týka, popri doterajšej možnosti obracať sa na ňu so žiadosťou o vyhotovenie nevydanej referencie, zákon zveril Rade Úradu pre verejné obstarávanie aj právomoc posudzovať návrhy na úpravu už vydanej, existujúcej referencie.

Z prechodných ustanovení k novému zákonu o verejnom obstarávaní vyplýva, že od 18. apríla 2016 postupuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri vyhotovovaní referencií podľa nového zákona o verejnom obstarávaní, a to bez ohľadu na moment vyhlásenia verejného obstarávania, pre ktoré referenciu vyhotovuje.

Z prechodných ustanovení tiež vyplýva, že od 18. apríla 2016 sa dodávatelia môžu obracať na radu so žiadosťami o vyhotovenie nevydanej referencie alebo o opravu vydanej referencie, a to taktiež bez ohľadu na moment vyhlásenia príslušného verejného obstarávania. V záujme poskytnutia podrobnejších informácii sme pre Vás pripravili tento informatívny materiál (pdf, 425 kB) , ktorý bližšie rozoberá úlohy rady pri vyhotovovaní a opravovaní referencií.

Rozhodnutia rady o návrhoch podľa § 12 ods. 11 alebo ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní nájdete v tejto tabuľke