Zmeny zmluvy (dodatky)

Nový zákon o verejnom obstarávaní (účinný od 18. apríla 2016) v § 18 obsahuje úpravu tzv. „zmeny zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania“, ktorá nahrádza doterajšiu úpravu uzatvárania dodatkov k zmluvám a dohodám vo verejnom obstarávaní.

Na základe prechodných ustanovení k novému zákonu o verejnom obstarávaní (§ 187 ods. 1 a 2) možno skonštatovať, že všetky zmeny zmlúv, rámcových dohôd a koncesných zmlúv vykonané po 18. apríli 2016 sa budú riadiť úpravou obsiahnutou v novom zákone o verejnom obstarávaní. Z toho vyplýva, že aj zmluvy, rámcové dohody a koncesné zmluvy uzavreté kedykoľvek pred 18. aprílom 2016 bude možno meniť už na základe nových pravidiel.

Na rozdiel od doposiaľ účinného zákona o verejnom obstarávaní (č. 25/2006 Z. z.), nový zákon nezveruje Rade Úrade pre verejné obstarávanie žiadne právomoci v oblasti zmien kontraktov vo verejnom obstarávaní. Rada teda s účinnosťou od 18. apríla 2016 nebude posudzovať návrhy na uzavretie dodatkov. Rozhodnutia rady vydané na základe zákona č. 25/2006 Z. z. však môžete aj naďalej nájsť na tomto mieste.