Kontrolovaný Predmet zákazky Značka vo VVO Smerovanie námietok Rozhodnutie Dátum vydania rozhodnutia Poznámka
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 18618-MSS - 146/2019 § 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 04.10.2019 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 174 ods. 1 písm. j) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave 11972-MSS - 91/2019 § 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 03.10.2019 Úrad pre verejné obstarávanie nariaďuje kontrolovanému podľa § 175 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušiť verejnú súťaž na predmet zákazky ,,Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave“ vyhlásenú obstarávateľom Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS), Letisko M. R. Štefánika, 823 11 Bratislava, IČO: 35884916 v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 08. 05. 2019 pod značkou 2019/S 089-214275 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 91/2019 dňa 09. 05. 2019 pod značkou 11972 – MSS, do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Univerzitná nemocnica Bratislava Magnetická stimulácia so záznamovým EMG-EP zariadením s navigáciou 6521-WYT - 68/2019 § 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 30.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje verejnému obstarávateľovi Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, IČO: 31813861 zrušiť verejnú súťaž na predmet podlimitnej zákazky ,,Magnetická stimulácia so záznamovým EMG-EP zariadením s navigáciou“, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 68/2019 dňa 05.04.2019 pod zn. 6521 – WYT, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Matematika pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom 13480-MST - 103/2019 § 170 ods. 3 písm. a) proti oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
§ 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch,
Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 28.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje kontrolovanému zrušiť verejnú súťaž na predmet nadlimitnej zákazky s názvom „Matematika pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom“, vyhlásenú verejným obstarávateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, IČO: 00164381 v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 23. 5. 2019 pod značkou 2019/S 099-239132 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 103/2019 dňa 24. 5. 2019 pod značkou 13480 – MST, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Úrad pre verejné obstarávanie v IX. bode námietok navrhovateľa smerujúcich proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f) ustanovenia § 170 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 174 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetný výrok tohto rozhodnutia nadobudol právoplatnosť dňa 14. 9. 2019.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Geografia pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom 13481-MST - 103/2019 § 170 ods. 3 písm. a) proti oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
§ 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch,
Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 27.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje kontrolovanému zrušiť verejnú súťaž na predmet nadlimitnej zákazky s názvom „Geografia pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, IČO: 00164381 v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 23. 5. 2019 pod značkou 2019/S 099-239130 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 103/2019 dňa 24. 5. 2019 pod značkou 13481 – MST, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Úrad pre verejné obstarávanie v IX. bode námietok navrhovateľa smerujúcich proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f) ustanovenia § 170 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 174 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetný výrok tohto rozhodnutia nadobudol právoplatnosť dňa 14. 9. 2019.
PMP, s.r.o. Softvér pre elektronickú knihu jázd 6939-MST - 96/2018 § 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 27.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov
kontrolovaného na základe námietok podľa § 174 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva 5899-MSS - 61/2019 § 170 ods. 3 písm. d) proti vylúčeniu, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 20.09.2019 Úrad na základe námietok navrhovateľa smerujúcich proti vylúčeniu nariaďuje
kontrolovanému podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo verejnej súťaži na predmet nadlimitnej zákazky „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, IČO: 00607223 vo Vestníku verejného obstarávania č. 61/2019 dňa 27. 03. 2019 pod značkou 5899 – MSS a v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 26. 03. 2019 pod značkou 2019/S 060-139181, odstrániť protiprávny stav, a to konkrétne zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení navrhovateľa, zaradiť navrhovateľa späť do procesu verejného obstarávania a opätovne vyhodnotiť splnenie podmienok účasti navrhovateľa a pokračovať vo verejnom obstarávaní, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Služby mediálnej agentúry 18133-MSS - 249/2018 § 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 19.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie na základe prvého, druhého, štvrtého a piateho bodu námietok navrhovateľa podľa § 175 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje verejnému obstarávateľovi TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822 zrušiť verejnú súťaž na predmet zákazky „Služby mediálnej agentúry“, vyhlásenú v Úradnom vestníku Európskej únie 18. 12. 2018
pod značkou 2018/S 243-555784 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 249/2018
z 19. 12. 2018 pod značkou 18133 – MSS, do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Úrad pre verejné obstarávanie v treťom a šiestom bode námietky navrhovateľa zamieta podľa § 175 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Geografia pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom 13481-MST - 103/2019 § 170 ods. 3 písm. b) ZVO proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 17.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa podľa § 174 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Audit účtovnej jednotky 18182-MSS - 144/2019 § 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 17.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 174 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Matematika pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom 13480-MST - 103/2019 § 170 ods. 3 písm. b) ZVO proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 17.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa podľa § 174 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3) 9175-MSS - 82/2019 § 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 17.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie na základe námietok navrhovateľa nariaďuje kontrolovanému podľa § 175 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušiť nadlimitnú verejnú súťaž na predmet zákazky „Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt „Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat (km 0 – 4,3)““, vyhlásenú verejným obstarávateľom Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 35919001 v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2019/S 081-193728 dňa 25.4.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 82/2019 dňa 26.4.2019 pod značkou 9175 – MSS, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Divadlo Nová scéna Výmena systému ozvučenia v hľadisku Divadla Nová scéna 14784-WYT - 123/2019 § 170 ods. 3 písm. g) proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f), Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 16.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa podľa § 174 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Slovenská správa ciest Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC 13095-MSP - 98/2019 § 170 ods. 3 písm. a) proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
§ 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.
Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 16.09.2019 Úrad podľa § 175 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje kontrolovanému zrušiť verejnú súťaž na predmet nadlimitnej zákazky „Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328 v Úradnom vestníku Európskej únie z 16. 5. 2019 pod značkou 2019/S 094-226136 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 98/2019 dňa 17. 5. 2019 pod značkou 13095 – MSP, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS 9376-WYP - 83/2019 § 170 ods. 3 písm. d) proti vylúčeniu, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 14.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje verejnému obstarávateľovi Akadémia ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 37910337 vo verejnom obstarávaní na predmet podlimitnej zákazky „Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 83/2019 dňa 29. 4. 2019 pod značkou 9376 – WYP, odstrániť protiprávny stav, a to konkrétne zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení ponuky navrhovateľa XY z predmetného verejného obstarávania a zaradiť navrhovateľa späť do procesu predmetného verejného obstarávania a opätovne vyhodnotiť jeho ponuku, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Krajský súd v Košiciach Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice 17336-MSS - 141/2019 § 170 ods. 3 písm. a) proti oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
§ 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch,
Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 11.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa smerujúcich podľa § 170 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe námietok navrhovateľa smerujúcich podľa § 170 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých kontrolovaným podľa § 174 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Úprava existujúcich a rozšírenie nových funkcionalít informačného monitorovacieho systému 5492-MSS - 55/2019 § 170 ods. 3 písm. f) proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 09.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 174 ods. 1 písm. j) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Slovenská správa ciest Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách I. triedy v správe SSC - 2019. 15684-MSP - 132/2019 § 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 08.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 174 ods. 1 písm. h) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Záchranná zdravotná služba Bratislava Stravovacie služby formou stravných poukážok 2802-MSS - 22/2019 § 170 ods. 3 písm. f) proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 06.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie zamieta námietky navrhovateľa podľa § 175 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna 9205-MSP - 133/2018 § 170 ods. 3 písm. f) proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 03.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje kontrolovanému Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna“, vyhlásenej kontrolovaným v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 5. 7. 2017 pod značkou 2018/S 127-288692 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 133/2018 dňa 6. 7. 2018 pod značkou 9205 – MSP odstrániť protiprávny stav, a to zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vyhodnotení ponúk a opätovne vyhodnotiť ponuky uchádzačov, do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
Obec Nesvady Nesvady-rozšírenie kanalizácie a ČOV 15051-MSP - 209/2018 § 170 ods. 3 písm. d) proti vylúčeniu, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 02.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie zamieta námietky navrhovateľa podľa § 175 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Intenzívna medicína 16343-MST - 224/2018 § 170 ods. 3 písm. f) proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 02.09.2019 Úrad pre verejné obstarávanie na základe námietok navrhovateľa č. 1 nariaďuje, odstrániť protiprávny stav, a to konkrétne zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vyhodnotení ponúk v časti 3 predmetu zákazky „Ventilačná technika“ a nariaďuje opätovne vyhodnotiť ponuky uchádzačov v časti 3 predmetu
zákazky.

Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov
kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa č. 2 podľa § 174 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Gymnázium, Párovská 1, Nitra Revitalizácia športového areálu pri Gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre II 6827-WYP - 70/2019 § 170 ods. 3 písm. f) proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 31.08.2019 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 174 ods. 1 písm. b) a písm. h) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žilinský samosprávny kraj Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Turiec a Horné Považie na obdobie rokov 2020-2021 14541-MSS - 119/2019 § 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 30.08.2019 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 174 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Prvouka pre 2. ročník základných škôl 7417-MST - 73/2019 § 170 ods. 3 písm. a) proti oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
§ 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch,
Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 28.08.2019 Úrad pre verejné obstarávanie zamieta námietky navrhovateľa XY smerujúce podľa § 170 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, a to podľa § 175 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úrad pre verejné obstarávanie zamieta námietky navrhovateľa XY smerujúce podľa § 170 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, a to podľa § 175 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie bolo zmenené rozhodnutím Rady úradu č. 10900-9000/2019.