Kontrola

Do pôsobnosti úradu, ako ústredného orgánu štátnej správy pre verejné obstarávanie, patrí o. i. výkon dohľadu nad verejným obstarávaním, vykonávaný aj prostredníctvom rozhodnutí v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného.

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného sa začína v zákonom ustanovených prípadoch (§ 169 zákona o verejnom obstarávaní):

1)      Pred uzavretím zmluvy

  • z vlastného podnetu úradu,
  • z podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie,
  • z podnetu úradu vlády,
  • na základe námietok (osobitné konanie).

2)      Po uzavretí zmluvy, resp. po zrušení použitého postupu

  • z vlastného podnetu úradu,
  • z podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky,
  • z podnetu oprávneného orgánu štátnej správy.

Proti rozhodnutiu podľa § 175 môže účastník konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného a osoba podľa § 175 ods. 11, podať odvolanie.