Výkon kontroly podľa zákona č. 25/2006 Z. z.

Úrad, odbor kontroly, vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z., a to formou výkonu kontroly postupu zadávania zákaziek.

Prehľad prebiehajúcich kontrol podľa zákona č. 25/2006 Z. z.