2. polrok 2012

Najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní zistené úradom pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním v období od 1.7.2012 do 31.12.2012

V priebehu 2. polroka 2012 úrad pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním pri rozhodovaní v konaniach o námietkach, pri výkone kontroly postupov verejného obstarávania a v správnych konaniach o uložení pokuty za správne delikty podľa zákona o verejnom obstarávaní zistil porušenia základných princípov verejného obstarávania uvedených v § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní – porušenie princípu transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, hospodárnosti a efektívnosti verejného obstarávania, ako aj porušenie viacerých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní týkajúcich sa stanovovania podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky, ich vyhodnotenia, úpravy súťažných podkladov, vysvetľovania, zrušenia verejného obstarávania a pod. V nasledujúcom texte sú obsiahnuté úradom zistené najčastejšie nedostatky v procesoch verejného obstarávania.

Základné princípy verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ je pri zadávaní zákaziek povinný rešpektovať základné zásady práva Európskej únie, zakotvené v zákone o verejnom obstarávaní v ustanovení § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Cieľom princípu rovnosti zaobchádzania je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi podnikmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania, a vyplýva z nej požiadavka, aby každý uchádzač mal rovnaké možnosti pri vypracovaní ponuky, ktoré sa preto musia posudzovať za rovnakých podmienok pre všetkých uchádzačov. Cieľom princípu transparentnosti, ktorý dopĺňa princíp rovnakého zaobchádzania, je zabrániť riziku uprednostňovania určitých uchádzačov a svojvoľného prístupu verejného obstarávateľa.

Na naplnenie základných princípov verejného obstarávania v súlade s podmienkami uvedenými v zákone o verejnom obstarávaní, je verejný obstarávateľ povinný zabezpečiť, aby všetky relevantné skutočnosti, na základe ktorých záujemcovia pripravujú a vypracujú svoje ponuky v danom konkrétnom prípade, boli dostatočne určito uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

Ďalej poukazujeme na postup v rozpore s § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ stanoví požiadavku predložiť na preukázanie splnenia podmienky účasti „Technická alebo odborná spôsobilosť" doklad podľa § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bez pripustenia možnosti predloženia ekvivalentného dokladu. V prípade, keď verejný obstarávateľ nepripustí alternatívne predloženie dokladov, diskriminuje tým teritoriálne prípadných zahraničných záujemcov.

Porušením princípu transparentnosti uvedeného v § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je aj vyhodnotenie a akceptácia takých referencií zo zoznamu stavieb, ktoré nespĺňajú verejným obstarávateľom zmätočne stanovenú požiadavku na „stavby riadne odovzdané", nakoľko verejný obstarávateľ tak vniesol pochybnosti, neprehľadnosť a následnú netransparentnosť do procesu hodnotenia predložených žiadostí o účasť. Verejný obstarávate stanovil v rámci preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti podmienku účasti spočívajúcu v preukázaní zoznamu uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov, pričom ďalej uviedol, že týmto sa rozumejú stavby riadne odovzdané. Na základe redakčnej opravy sa z oznámenia vypustili informácie týkajúce sa spôsobu a obsahu potvrdenia (dôkaz o plnení) predložených referencií obsiahnutých v zozname stavebných prác predkladaných jednotlivými záujemcami. Z uvedeného textu vypusteného redakčnou opravou ďalej vyplývalo, že pod stavbou riadne odovzdanou, sa rozumie stavba odovzdaná do riadneho užívania. Zmätočnosť konania verejného obstarávateľa v danom prípade spočívala v tom, že verejný obstarávateľ síce vypustil z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania text týkajúci sa samotného spôsobu preukazovania potvrdenia odberateľa o uskutočnených stavebných prácach t. j. stavbách riadne odovzdaných do užívania, ale zo znenia podmienky účasti uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania text neodstránil, tzn. že podľa oznámenia mali záujemcovia na splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti predložiť zoznam uskutočnených stavebných prác, pričom za uskutočnené sa považujú stavby riadne odovzdané.

Úrad ďalej poukazuje na postup verejného obstarávateľa pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti v rozpore s § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne v rozpore s princípom transparentnosti, keď dôvody, ktoré verejného obstarávateľa viedli k záveru o nesplnení podmienok účasti zo strany uchádzača, nie je možné dostatočne preskúmať, čo činí postup verejného obstarávateľa nepreskúmateľným, a teda s § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní rozporným. Verejný obstarávateľ v uvedenom prípade požiadal uchádzača o vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov, nakoľko podľa jeho názoru z dokladov, ktoré v ponuke predložil, konkrétne z dôkazu o uskutočnení stavebných prác (stavebné práce uskutočnené na pamiatkovo chránenom objekte zapísanom v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý vedie Pamiatkový úrad SR zriadený podľa zákona č. 48/2008 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu alebo v inom rovnocennom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok v inej členskej krajine EÚ, resp. inom ekvivalentnom doklade preukazujúcom, že ide o kultúrnu pamiatku) na objekte základnej školy potvrdenom primátorom mesta, nebolo možné vyhodnotiť splnenie podmienok účasti. Súčasťou uchádzačovho vysvetlenia bol tiež doklad, v ktorom primátor mesta potvrdil, že uvedená základná škola je pod miestnou pamiatkovou ochranou. Verejný obstarávateľ k vyššie uvedenému uviedol, že tieto doklady nemožno považovať za vysvetlenie preukazujúce splnenie podmienok účasti, a preto uchádzača vylúčil z verejnej súťaže. Úrad dospel k záveru, že postup verejného obstarávateľa nie je dostatočne preskúmateľný, a teda je netransparentný, nakoľko z obsahu zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, oznámenia o vylúčení uchádzača či z oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu nie je možné posúdiť a preskúmať zákonnosť  dôvodov neakceptovania potvrdenia primátora mesta, že objekt základnej školy je pod miestnou pamiatkovou ochranou, ako dokladu ekvivalentného a preukazujúceho, že v prípade uvedeného objektu ide o kultúrnu pamiatku.

Úrad zistil aj porušenie zákona o verejnom obstarávaní v prípade, keď verejný obstarávateľ požadoval na preukázanie splnenia podmienok účasti uviesť „vek experta". Stanovenie takejto  požiadavky je v rozpore so základnými princípmi, konkrétne s princípom rovnakého zaobchádzania a nediskrimináciou, nakoľko požiadavka na preukázanie veku expertov nemá žiadny súvis, ani opodstatnenie v súvislosti s plnením predmetnej zákazky.

Podmienky účasti

Podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26, finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 27, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 28 až 30. Obstarávateľ môže určiť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a doklady, ktorými ich možno preukázať; ak ich určí, uvedie ich v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Podmienky účasti sa môžu týkať osobného postavenia podľa § 26, finančného a ekonomického postavenia podľa § 27, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 až 30.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ stanoví také podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, ktoré vytvárajú predpoklad, že plnenie zmluvy bude vykonávané len takým zmluvným partnerom, ktorý pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa zabezpečí jej bezproblémové plnenie. Ide predovšetkým o to, aby uchádzač, resp. záujemca preukázal svoje schopnosti a skúsenosti úspešne realizovať verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom definovaný predmet zákazky. Určením podmienok účasti vo verejnom obstarávaní nemôže teda verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ bezdôvodne obmedziť okruh dodávateľov, ale musí umožniť rovnaké príležitosti všetkým dodávateľom, ktorí sú objektívne schopní zrealizovať predmet zákazky. Rovnako je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný v súlade s § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vymedziť požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti len na tie, ktoré bezprostredne súvisia s rozsahom, zložitosťou a charakterom predmetu zákazky, čo neznamená len priamu vecnú súvislosť s predmetom zákazky, ale i adekvátnosť rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľa a obstarávateľ, t. j. ich primeranosť.

Vo väzbe na uplatňovanie jedného zo základných princípov verejného obstarávania, a to princípu transparentnosti je dôležité, aby boli podmienky účasti stanovené presne a určito, a aby už z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a následne aj zo súťažných podkladov získali uchádzači, resp. záujemcovia presné informácie o dokladoch, ktoré verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ vyžaduje predložiť na preukázanie ich spôsobilosti plniť predmet zákazky. Len na základe jasne stanovených požiadaviek na preukázanie splnenia podmienok účasti v konkrétnom verejnom obstarávaní, je možné posúdiť, či boli podmienky účasti uchádzačmi, resp. záujemcami splnené.

V ustanovení § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní je obsiahnutá požiadavka, aby verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ stanovoval podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti primerane k predmetu zákazky, najmä s ohľadom na jej druh, rozsah a zložitosť a dobu dodania tovarov, a aby nevyžadoval predloženie takých dokladov, ktoré nie sú s ohľadom na predmet zákazky adekvátne a primerané na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača. Primeranosť stanovenia minimálnej úrovne preukazovania technickej a odbornej spôsobilosti má spočívať v tom, že verejný obstarávateľ vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, zložitosť a charakter predmetu zákazky vyberie uchádzača, resp. záujemcu, ktorý má skúsenosti s dodávkou tovaru obdobného charakteru a zložitosti ako je verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom definovaný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania odôvodní primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti.

V prípade, ak verejný obstarávateľ stanoví minimálnu požadovanú úroveň technickej a odbornej spôsobilosti, ktorú nemožno považovať za primeranú požiadavku na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti súvisiacu s predmetom zákazky, je takáto podmienka účasti stanovená v rozpore s § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. V danom prípade uvedené konanie verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa by mohlo mať za následok porušenie aj samotných princípov verejného obstarávania v zmysle § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, a to najmä princípu nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, nakoľko stanovením neprimeranej podmienky účasti, mohol verejný obstarávateľ odradiť od vstupu do uvedenej súťaže ďalších potenciálnych záujemcov.

V tejto súvislosti poukazujeme na porušenie ustanovenia § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, keď verejný obstarávateľ neodôvodnil primeranosť a súvis s predmetom zákazky nasledujúcich požiadaviek na preukázanie splnenia podmienok účasti: národnosť, stav jazykových znalostí, členstvo v odborných a profesných organizáciách, iné znalosti, súčasné zamestnanie, počet rokov v organizácii, špecifické zahraničné skúsenosti a doterajší priebeh zamestnania zamestnancov zodpovedných za poskytnutie služieb.

Finančné a ekonomické postavenie

V zmysle § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní možno finančné a ekonomické postavenie preukázať spravidla:

a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru,

b) potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ak takéto poistenie vyžaduje osobitný zákon,

c) súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich alebo

d) prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Prostredníctvom predloženia dokladov podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie záujemcu alebo uchádzača, sa má docieliť, aby sa súťaže zúčastnili iba tí záujemcovia alebo uchádzači, ktorí sú reálne schopní tak po finančnej, ako aj ekonomickej stránke, túto zákazku po jej zadaní tiež plniť.

Úrad ďalej uvádza, že ustanovenie § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je dispozitívnej povahy. To znamená, že verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ si môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia záujemcov zvoliť medzi uvedenými spôsobmi, resp. dokumentmi v predmetnom ustanovení, taktiež si môže vybrať aj iné vhodné dokumenty/podmienky účasti, ktoré tam uvedené nie sú. Nakoľko výpočet dokumentov v ustanovení § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je len demonštratívny, je v kompetencii verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa rozširovať predmetný výpočet dokumentov v prípade potreby nad rámec tohto ustanovenia. Vyššie uvedenému nasvedčuje slovo „spravidla", ktoré výpočet uvedených dokumentov neohraničuje, len príkladmo vymenúva. Uvedené však neznamená, že verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ nemusí postupovať pri určení podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich preukázanie v súlade s § 9 ods. 4 a § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

Úrad zistil pochybenie v postupe verejného obstarávateľa, ktorý požadoval preukázať obrat zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, pričom stanovil minimálnu požadovanú úroveň štandardov
- preukázanie obratu minimálne vo výške 100 000,00 EUR za každý z rokov 2008, 2009 a 2010 v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Prehľad o obrate v oblasti predmetu zákazky, ktorý reprezentuje vybrané výnosy podniku za určité obdobie (celkové tržby), nie je možné preukázať Súvahou a ani Výkazom o majetku a záväzkoch. Tieto výkazy obsahujú podrobný súpis majetku a jeho zdrojov (Súvaha), resp. súpis majetku a záväzkov (Výkaz o majetku a záväzkoch), pričom na preukázanie obratu spoločnosti v oblasti predmetu zákazky sú potrebné údaje o tržbách, ktoré sa nachádzajú v iných výkazoch, konkrétne vo Výkaze ziskov a strát (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) alebo údaje o príjmoch, ktoré sa nachádzajú vo Výkaze o príjmoch a výdavkoch (účtovná jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva). Verejný obstarávateľ teda stanovil nesprávny spôsob preukazovania finančného a ekonomického postavenia spočívajúci v preukázaní obratu v oblasti predmetu zákazky zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch – stanovený spôsob bol zmätočný a netransparentný, a teda v rozpore s § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Ďalej poukazujeme na porušenie § 27 ods. 1 v nadväznosti na § 32 ods. 6 a § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ stanovil konkrétnu podmienku účasti podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, a to, „záujemca predloží prehľad o celkovom obrate za predchádzajúce tri hospodárske roky, ktoré sú dostupné, resp. ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo od začatia prevádzkovania činnosti, a ktorého prílohou bude výkaz ziskov a strát, resp. výkaz o príjmoch a výdavkoch za roky, ktoré sú dostupné a súčasne musia byť označené odtlačkom prezenčnej pečiatky príslušného daňového úradu". K uvedeným dokladom na preukázanie finančného a ekonomického postavenia úrad uvádza, že jednotliví záujemcovia môžu slovo „dostupné" vo vyššie uvedenej podmienke účasti v užšej súťaži pochopiť tak, že na jej preukázanie predložia prehľad o celkovom obrate za predchádzajúce tri hospodárske roky a ako prílohu výkazy ziskov a strát, resp. výkazy o príjmoch a výdavkoch označené prezenčnou pečiatkou príslušného daňového úradu nie za tri predchádzajúce hospodárske roky, a to roky 2009, 2010 a 2011, ale napr. za roky 2008, 2009 a 2010, iní záujemcovia môžu predložiť výkazy ziskov a strát za roky, za ktoré ich majú dostupné, t. j. za roky 2011, 2010, 2009 bez ohľadu na ich označenie pečiatkou príslušného daňového úradu. V takom prípade môže de facto nastať situácia, že jednotliví záujemcovia predložia vo svojich žiadostiach o účasť rozdielne dokumenty, ktoré sú požadované verejným obstarávateľom, a následne z toho môže vzniknúť problém s dodržaním povinnosti rovnakého zaobchádzania pri posudzovaní a vyhodnocovaní žiadostí o účasť v predmetnej užšej súťaži. Úrad konštatoval, že verejný obstarávateľ podmienku účasti nešpecifikoval jasne a jednoznačne, pričom mohla jednotlivých záujemcov uviesť do omylu, čoho dôkazom sú aj rôzne predkladané doklady v žiadostiach o účasť jednotlivých záujemcov, a teda podmienka účasti nebola stanovená v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

Technická alebo odborná spôsobilosť

Ustanovenie § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní obsahuje taxatívne vymedzený rozsah dokladov, ktorými záujemcovia alebo uchádzači preukazujú technickú alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania. Uvedená taxatívnosť rozsahu dokladov platí aj pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, tzn. že pri príprave a spracovaní požiadaviek na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa preukazovania technickej alebo odbornej spôsobilosti má verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ možnosť vybrať si jednu alebo niekoľko z podmienok účasti uvedených v ustanovení § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, a to, v závislosti od predmetu zákazky tzn. zatriedením podľa § 3 zákona o verejnom obstarávaní a predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní, nie je však oprávnený stanoviť si ľubovoľné podmienky účasti, týkajúce sa preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti, tzn. nad rámec možností upravených v predmetnom ustanovení § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, resp. ich taxatívny rozsah akýmkoľvek spôsobom meniť.

Nakoľko ide o taxatívne znenie nielen v zmysle funkčného výkladu zákona o verejnom obstarávaní, ale aj judikatúry ES a nie je možné ho rozširovať – vyžadovanie ďalších informácií na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, ktoré sa v tomto taxatívnom zozname nenachádzajú, mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, a to odradiť od účasti v predmetnej súťaži potenciálnych záujemcov a zúžiť tak okruh následne predložených ponúk.

Úrad ďalej poukazuje na požiadavku verejného obstarávateľa na predloženie zoznamu dodávok na najmenej 5 publikácií v anglickom jazyku z oblasti vied o umení, 10 publikácií v slovenskom jazyku z oblasti histórie, 10 publikácií vedeckého charakteru v slovenskom jazyku z oblasti umenia, ako aj potvrdenia od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, že pre neho vydal a distribuoval najmenej 5 publikácií v anglickom jazyku z oblasti dejín umenia, ktorá je v rozpore s § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ako aj v rozpore s princípom nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov podľa § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň neprimeraná k obstarávanému predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ totiž pri vyššie uvedenej podmienke účasti nestanovil vymedzenie časového obdobia troch predchádzajúcich rokov, tak ako to umožňuje ustanovenie § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a komisia na vyhodnotenie ponúk hodnotila aj publikácie staršie ako vydané v predchádzajúcich troch rokoch. Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní však umožňuje verejnému obstarávateľovi vyžadovať v rámci technickej alebo odbornej spôsobilosti zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb len za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, a nie v neobmedzenom časovom horizonte. Podstatou vyžadovania podmienok účasti verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom je získanie aktuálneho obrazu o schopnosti uchádzača alebo záujemcu plniť predmet zákazky prostredníctvom už poskytnutých služieb, dodaného tovaru, či uskutočnených stavebných prác (v závislosti od predmetu zákazky),  a to rovnakého alebo podobného charakteru, ako je obstarávaný konkrétny predmet zákazky, pričom aktuálnosť schopnosti uchádzača alebo záujemcu plniť predmet zákazky prostredníctvom svojich skúseností z predchádzajúcich plnení je v prípade zákazky na poskytnutie služieb vymedzená obdobím predchádzajúcich troch rokov, a práve toto rozhodné obdobie bol verejný obstarávateľ oprávnený požadovať.

Ďalej poukazujeme na postup verejného obstarávateľa v rozpore s § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, tzn. taxatívne stanoveným rozsahom dokladov k zákazkám na dodanie tovaru v predmetnom ustanovení, nakoľko verejný obstarávateľ požadoval preukázanie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, týkajúcej sa predloženia dokladov resp. údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby, avšak verejný obstarávateľ nezohľadnil skutočnosť,
že v uvedenom prípade ide o zákazku na dodanie tovaru. 

Vysvetlenie, resp. doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti

Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi. Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.

Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní upravuje § 33 zákona o verejnom obstarávaní, z ktorého vyplýva, že súčasťou hodnotiaceho procesu je aj inštitút vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov, pričom ide o odstránenie nielen formálnych, ale aj vecných nedostatkov predložených dokladov jednotlivými uchádzačmi, resp. záujemcami. Využitie inštitútu v zmysle § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní je nevyhnutné najmä v prípade, pokiaľ prípadné nedostatočné náležitosti predložených dokladov by bolo možné vysvetlením jednoducho objasniť alebo dovysvetliť. Predmetným inštitútom vysvetľovania je možné doplniť, resp. vysvetliť len doklady už predložené v ponuke uchádzača, ktoré boli predložené ku konkrétnej podmienke účasti za účelom preukázania jej splnenia, ak z takto predložených dokladov nie je možné posúdiť splnenie konkrétnej podmienky účasti, ku ktorej boli predložené, a ku ktorej sa tieto doklady viažu.

Ustanovenie § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní ukladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Využitie predmetného inštitútu je opodstatnené najmä vzhľadom na potrebu zabezpečenia princípu hospodárnosti a efektívnosti verejného obstarávania, ktorý predpokladá získanie najlacnejšej ponuky, resp. ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, teda zabezpečenie, aby sa verejné prostriedky vynakladali čo najhospodárnejšie a nedochádzalo k vylúčeniu ponúk uchádzačov z dôvodov, ktoré je možné jednoducho vysvetlením/doplnením odstrániť. V danom prípade teda nesmie ísť o doplnenie fyzicky chýbajúcich dokladov, ale o vysvetlenie už predložených dokladov alebo doplnenie k už predloženým dokladom. Ak uchádzač alebo záujemca niektorý z požadovaných dokladov opomenul predložiť, dodatočne ho predložiť nemôže.

Podmienky účasti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sú záväzné pre ďalšie posudzovanie a vyhodnocovanie podmienok účasti.  Verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ je preto povinný venovať náležitú pozornosť všetkým dokladom, ktoré uchádzač, resp. záujemca predkladá na účely preukázania splnenia týchto podmienok účasti a v prípade akýchkoľvek nejasností, či pochybností o splnení stanovenej podmienky účasti, je povinný náležite predložený doklad preveriť. Úrad dáva do pozornosti časté pochybenie u verejných obstarávateľov, ktorý nedostatočne preverujú jednotlivé referencie uchádzačov, v ktorých boli uvedené iné pozície zamestnancov (napr. hlavný stavebný dozor, stavebný technický dozor), ako požadovali (vedúci tímu stavebného dozoru, resp. jeho zástupca).

Úrad opakovane konštatoval, že verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko nepožiadal uchádzača o vysvetlenie, resp. doplnenie predložených dokladov, na základe ktorých by bolo možné komplexne posúdiť splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti. Verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ taktiež postupoval v rozpore
s uvedeným ustanovením a nesprávne aplikoval inštitút vysvetlenia, resp. doplnenia podľa § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, keďže neakceptoval predložené vysvetlenie, resp. doplnenie dokladov uchádzačom, resp. záujemcom. V takomto prípade mohlo mať uvedené porušenie zákona o verejnom obstarávaní zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, keďže na základe uvedených porušení zákonom stanoveného postupu pre proces verejného obstarávania došlo k nesprávnemu vylúčeniu uchádzačov z verejnej súťaže. Úrad ďalej konštatoval, že proces vyhodnotenia splnenia podmienok účasti sa takýmto postupom verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa stal neprehľadným a objektívne nepreskúmateľným, nakoľko verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ nepostupoval v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania podľa § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, keď u niektorých uchádzačov, resp. záujemcov posudzoval, resp. neakceptoval doklady, požadovanú prax lektorov a projekty v rovnakej alebo podobnej oblasti totožným spôsobom, ako u ostatných uchádzačov, resp. záujemcov.

Úrad ďalej poukazuje na prípady, keď verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ určí náležitosti na predloženie dokumentov a uchádzač, resp. záujemca mu predložil doklad, ktorý nespĺňa požadované náležitosti (napr. doklad predložený uchádzačom, resp. záujemcom v ponuke nebol v originálnom vyhotovení, ani vo forme úradne overenej fotokópie). V takomto prípade je verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ povinný vyžiadať si od uchádzača vysvetlenie alebo doplnenie stanoveného dokladu. Ak verejný obstarávateľ nepožiada o doplnenie chýbajúcich dokladov a vyhodnotí splnenie podmienok účasti a ponuky v prospech uchádzača, postupuje v rozpore s § 33 ods. 1 v spojení s ods. 4, 5 a 6 zákona o verejnom obstarávaní.

Úrad ďalej konštatoval porušenie § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ nepožiadal uchádzača o vysvetlenie resp. doplnenie predložených dokladov, na základe ktorých by bolo možné komplexne posúdiť splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti. Úrad poukazuje na skutočnosť, že za dôkazy rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie certifikátov podľa § 29, resp. § 30 zákona o verejnom obstarávaní jednoznačne nemožno považovať ani príručku kvality, ani plán kvality, ani opatrenia vykonané na zabezpečenie kvality alebo ich ekvivalenty alebo napr. potvrdenia preukazujúce, že žiadateľ je v konaní o udelenie certifikátu. Pokiaľ verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ vyžaduje ako podmienku účasti predloženie certifikátu kvality, tak musí rátať s tým, že v prípade, ak záujemca/uchádzač nemá systém manažérstva kvality certifikovaný a záujemca/uchádzač predloží dôkazy o plnení požiadaviek príslušnej normy, tak verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ musí byť schopný vykonať posúdenie vhodnosti týchto dôkazov na plnenie požiadaviek normy, nakoľko podkladom na vydanie certifikátu nie je len príručka kvality, ale aj samotné preverenie požiadaviek uvedených v nej. Čiže ak uchádzač či záujemca nemá certifikovaný systém manažérstva kvality, musí podľa § 29, resp. § 30 zákona o verejnom obstarávaní predložiť dôkazy, ktoré sú relevantné a preukazujú splnenie požiadaviek príslušnej normy, pričom ich vhodnosť musí byť preverená priamo u záujemcu/uchádzača. Ak by sa verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ rozhodol napríklad vylúčiť záujemcu/uchádzača z verejného obstarávania, tak musí v zdôvodnení jasne identifikovať, ktoré predložené dôkazy nepredstavujú dôkazy o plnení požiadaviek normy.

V tejto súvislosti uvádzame, že verejný obstarávateľ má pristúpiť k vylúčeniu uchádzača z procesu verejného obstarávania, až po dôkladnom zhodnotení a preskúmaní všetkých skutočností. Verejný obstarávateľ má možnosť využiť inštitút vysvetľovania v zmysle § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní na preskúmanie skutočnosti, či uchádzač predmetnú podmienku účasti splnil. V prípade, že verejný obstarávateľ uchádzača vylúči bez preverenia tejto skutočnosti, a to napriek tomu, že obsah predmetných dokladov predložených v ponuke nasvedčoval tomu, že podmienku účasti splniť mohol, postupuje v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

Súťažné podklady

Zákon o verejnom obstarávaní neobsahuje definíciu predmetu zákazky, a teda nevymedzuje predmet zákazky, čo do obsahu a rozsahu. Definovanie predmetu zákazky je plne v kompetencii verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa. Predmet zákazky sa vymedzuje podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní na základe technických požiadaviek, ktoré vychádzajú z technických špecifikácií, výkonnostných a funkčných požiadaviek, prípadne ich kombinácie. Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne. Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. V súťažných podkladoch sa uvedú všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Na zabezpečenie objektívnosti pre vypracovanie cenovej ponuky je potrebné v rámci opisu predmetu zákazky stanoviť presnú špecifikáciu rozsahu predmetu zákazky. Kvalitné súťažné podklady sú základnou podmienkou na vypracovanie kvalitnej ponuky a následne uzavretie vyváženej a obojstranne výhodnej zmluvy. Nepresne opísaný predmet zákazky má vplyv na spôsob tvorby ceny a nemusí zabezpečiť výber ponuky, ktorý by odrážal jeden zo základných princípov verejného obstarávania, a to princíp hospodárnosti v zmysle § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Podklady pre vypracovanie ponúk na stavebné práce musia byť jednoznačné, transparentné a úplné. V prípade zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác je vhodné, aby uchádzačom alebo záujemcom bola predložená projektová dokumentácia v takom stupni rozpracovanosti, aby mohla byť podkladom pre vypracovanie podrobného výkazu výmer a tento bol uchádzačom poskytnutý. Výkaz výmer predstavuje jednoznačný popis stavebného objektu vyjadrený súborom položiek stavebných prác, montážnych prác a dodávok (špecifikácií) stavebných materiálov, strojov a zariadení s uvedením ich merných jednotiek a množstva merných jednotiek. Základná funkcia výkazu výmer je popísať stavebný objekt tak, aby obe strany, ako verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ, tak aj uchádzač, mali rovnakú predstavu o budúcom stavebnom diele.

Ak verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ neopísal predmet zákazky v súťažných podkladoch jednoznačne a úplne, postupoval v rozpore s § 34 ods. 1 a zároveň v rozpore s § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že na základe verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom definovaného neúplného a nejednoznačného opisu predmetu zákazky nebolo možné vypracovať objektívne a porovnateľné cenové ponuky na požadovaný predmet zákazky, následkom čoho sú obsahovo rozdielne ponuky predložené jednotlivými uchádzačmi.

Vyhodnotenie ponúk

Princípy verejného obstarávania vyjadrené v § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyžadujú, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia pristupovali rovnako, nediskriminačne a transparentne vo vzťahu ku všetkých uchádzačom a záujemcom aj v štádiu po predložení ponúk a ich vyhodnocovaní. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú preto v záujme dodržania týchto princípov povinní vyhodnotiť všetky predložené ponuky v súlade s podmienkami, ktoré vymedzili v súťažných podkladoch.

Úrad konštatoval pochybenie verejného obstarávateľa v prípade vylúčenia uchádzača z dôvodu nezloženia zábezpeky. V predmetnom prípade bola zábezpeka zložená zamestnancom uchádzača osobne v banke. Verejný obstarávateľ vylúčenie odôvodnil tým, že keďže je uchádzač právnická osoba a zábezpeku zložila fyzická osoba (zamestnanec uchádzača), tak zábezpeka nebola zložená uchádzačom. Úrad zrušil rozhodnutie verejného obstarávateľa o vylúčení uchádzača s odôvodnením, že do banky sa nemôže fyzicky dostaviť a uhradiť predmetnú zábezpeku právnická osoba - takýto úkon môže vykonať len fyzická osoba - v tomto prípade zamestnanec uchádzača poverený uchádzačom.

Úrad ďalej poukazuje na vylúčenie uchádzača z dôvodu, že jeho ponuková cena bola vzhľadom na požiadavku verejného obstarávateľa (podľa ktorej cenová ponuka nesmie prevýšiť oprávnený náklad vypočítaný na základe osobitného zákona) privysoká. Predmetné vylúčenie sa uskutočnilo ešte pred uskutočnením elektronickej aukcie, počas ktorej mohol uchádzač svoju cenu významne upraviť smerom nadol, a tým splniť predmetnú požiadavku verejného obstarávateľa. Takýmto postupom verejný obstarávateľ poprel účel použitia elektronickej aukcie, ktorým je v danom prípade úprava ponukových cien smerom nadol. Zároveň je potrebné poukázať na povahu predmetnej požiadavky - cenová ponuka nesmie prevýšiť oprávnený náklad vypočítaný na základe osobitného zákona. Verejný obstarávateľ neuviedol konkrétnu hodnotu oprávneného nákladu, pričom ani nezadal všetky presné informácie potrebné na jeho výpočet. Akákoľvek požiadavka verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa uplatňovaná v rámci verejného obstarávania má byť formulovaná dostatočne určito, jasne a zrozumiteľne, a to tak, aby bol možný jej  jednoznačný výklad. Opačný prípad, teda ak by výkladom určitej požiadavky bolo možné dospieť k rôznym záverom, by znamenal, že takáto požiadavka nie je formulovaná dostatočne určito, čo by bolo v rozpore s princípmi verejného obstarávania. 

Ďalší uchádzač bol vylúčený zo súťaže v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, keď vo svojej ponuke uviedol určitú dobu výstavby, ktorá bola verejným obstarávateľom vyhodnotená ako mimoriadne krátka, a keďže doba výstavby bola jedným z kritérií hodnotenia ponuky, tak bola ponuka uchádzača verejným obstarávateľom vyhodnotená ako mimoriadne nízka. Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti požiadal uchádzača o vysvetlenie jeho ponuky, pričom samotná požiadavka bola formulovaná veľmi všeobecne - v jednej krátkej vete. Uchádzač následne poskytol verejnému obstarávateľovi vysvetlenie danej lehoty výstavby, avšak toto vysvetlenie bolo verejným obstarávateľom vyhodnotené ako nedostatočné, čoho dôsledkom bolo vylúčenie uchádzača. Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že nie je so zásadami VO súladný taký postup verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa, keď ten konkrétne neuvedie, ktoré podrobnosti požaduje vysvetliť, pretože uchádzač následne nemôže vedieť, aké podrobnosti sa od neho vyžadujú (a teda aj aké podrobnosti má verejnému obstarávateľovi, resp. obstarávateľovi vysvetliť). Verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ má povinnosť sa konkrétne pýtať a následne vyhodnocovať konkrétne odpovede, pretože aj zo súdnej praxe vyplýva, že z logiky veci môže byť odôvodnenie neobvykle nízkej ponuky uchádzača relevantné len vtedy, ak sú mu známe konkrétne námietky proti jeho ponuke.

Úrad v súvislosti s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že jeho účelom je chrániť verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa pred situáciou, kedy uchádzač uvedie vo svojej ponuke cenu, za ktorú nie je možné z objektívnych dôvodov realizovať plnenie verejnej zákazky, pričom posúdenie, či ponuková cena je reálna, resp. či uchádzač predložil mimoriadne nízku ponuku, je v kompetencii verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa, nakoľko zákon o verejnom obstarávaní explicitne neupravuje, akú ponuku je možné pokladať za mimoriadne nízku. Vo všeobecnosti však možno považovať ponuku za mimoriadne nízku vtedy, ak ide o navrhovanú ponuku z rôznych dôvodov vyvolávajúcu pochybnosti, či je uchádzač schopný pri realizácii verejnej zákazky takúto cenu mimoriadne nízkej ponuky dodržať, a teda či existuje reálny predpoklad jej realizácie. Z uvedeného vyplýva, že preskúmanie obvyklosti cenovej ponuky úspešného uchádzača musí byť verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom realizované predovšetkým transparentným spôsobom, a to na základe preskúmateľných skutočností, ktoré buď dostatočne preukazujú alebo nepreukazujú obvyklosť a primeranosť cenových ponúk uchádzačov. Úrad má za to, že cena v rámci predloženej ponuky musí reálne odzrkadľovať základné hospodárske náklady, musí byť v súlade s hodnotami, ktoré možno dostať ako výsledok pôsobenia dopytu a ponuky a musí z nej jednoznačne vyplývať, že vychádza z reálnych cien na trhu. Úrad má ďalej za to, že v zmysle ustanovenia § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predpokladanej hodnote zákazky, musí verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ písomne požiadať uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a uchádzač musí preukázateľných spôsobom dokázať, že je objektívne schopný predmet zákazky za navrhovanú cenu aj zrealizovať.

Ďalej poukazujeme na vylúčenie uchádzača v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania z formálnych dôvodov, pretože uchádzač nepredložil doklad, ktorý mal obsahovať údaje, ktoré uchádzač predložil v rámci svojej žiadosti o účasť. Predmetný postup verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa predstavuje porušenie § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne princípu nediskriminácie, ako aj § 33 ods. 7 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Úrad ďalej konštatoval porušenie ustanovenia § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, keď uchádzač bol vylúčený z dôvodu, že nesplnil požiadavku verejného obstarávateľa uvedenú v súťažných podkladoch tým, že v listinnej ponuke predložil návrh Zmluvy o dielo, ktorý neobsahoval podpis štatutárneho orgánu ani osoby, ktorej bola udelená plná moc na podpis návrhu  Zmluvy o dielo v tejto verejnej súťaži. V tejto súvislosti úrad uvádza, že absentujúci podpis štatutárneho orgánu na návrhu Zmluvy o dielo, nie je možné v zmysle § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní klasifikovať

ako požiadavku na predmet zákazky, nakoľko ide len o formálny nedostatok. V danom  prípade mal byť využitý inštitút žiadosti o vysvetlenie ponuky podľa § 42 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, tzn. že uvedený uchádzač mal byť za účelom zabezpečenia transparentnosti procesu vyhodnocovania ponúk komisiou verejného obstarávateľa požiadaný o vysvetlenie ním predloženej ponuky, nakoľko v zmysle predmetného ustanovenia sa odstránenie zrejmého formálneho nedostatku nepovažuje za zmenu ponuky, a teda vysvetlením ponuky tohto uchádzača by nedošlo k jej zmene.

Elektronická aukcia

V zmysle § 43 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je elektronickou aukciou opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie

a) nových cien upravených smerom nadol,

b) nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk, alebo

c) nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.

Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

Uvedeným ustanovením sa zavádza používanie elektronických prostriedkov do procesu vyhodnotenia ponúk. V každej etape elektronickej aukcie musí byť zabezpečené rovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi a aukcia musí byť vedená v súlade s princípom nediskriminácie a transparentnosti. Elektronická aukcia sa nepoužije, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorej charakteristické parametre a hodnoty nie sú kvantifikovateľné.

Ďalšie pochybenie konštatoval úrad pri nastavení e-aukcie na predmet zákazky, a to z dôvodu, že jedno z kritérií hodnotenia ponúk ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, a to kritérium „lehota výstavby" s relatívnou váhou tohto kritéria 25 %, nebolo v e-aukcii zohľadnené, čím  verejný obstarávateľ konal v rozpore s § 43 zákona o verejnom obstarávaní, pričom zároveň porušil aj princíp transparentnosti uvedený v § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Úrad v tejto súvislosti uvádza, že verejný obstarávateľ bol povinný uskutočniť e-aukciu v súlade s ustanoveniami § 43 zákona o verejnom obstarávaní, pričom mal stanoviť vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia v danej e-aukcii, ktorý mal obsahovať relatívnu váhu jednotlivých kritérií určených na výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ktoré boli uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Úrad zdôrazňuje, že v prípade, ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ je povinný použiť typ e-aukcie na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, a to aj v tom prípade, ak je aukčným kritériom len cena. Z uvedeného vyplýva, že ak verejný obstarávateľ nepovažoval za potrebné určiť lehotu výstavby v e-aukcii na uvedený predmet zákazky ako tzv. aukčné kritérium, t. j. kritérium na vyhodnotenie ponúk, ktoré je predmetom e-aukcie, pričom aukčným kritériom môže byť najnižšia cena a/alebo iné hodnoty prvkov ponúk, bol pri stanovenej e-aukcii povinný určiť lehotu výstavby ako „neaukčné kritérium". Takto určené neaukčné kritérium nie je predmetom e-aukcie a jeho hodnoty sú fixné a nemenné počas e-aukcie. Bodové hodnotenie neaukčných kritérií na základe úplného úvodného vyhodnotenia ponúk musí byť zohľadnené vo vstupnom hodnotení uchádzačov. Vstupné hodnotenie, ktoré sa používa pri e-aukcii na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, má predstavovať bodové alebo percentuálne vyjadrenie poradia uchádzačov po úvodnom vyhodnotení ponúk v súlade s ustanoveniami § 43 ods. 6 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré musí byť zadané a zohľadnené pri vyhodnocovaní e-aukcie na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky je upravené v § 46 zákona o verejnom obstarávaní. V súlade s § 46 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na princíp transparentnosti je verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky
s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. V prípade zrušenia použitého postupu zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, je potrebné v oznámení o zrušení uviesť dôvod zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, ktorý zakladá zmenu okolností, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo, teda uviesť, v čom spočíva zmena okolností, ktoré viedli k zrušeniu použitého postupu zadávania predmetnej súťaže.

Úrad dáva do pozornosti prípad, keď verejná súťaž bola zrušená z dôvodu podľa § 46 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, teda z dôvodu, že ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 34 a uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a nepodal námietky v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Po preskúmaní dokumentácie úrad zistil že v žiadnom dokumente nachádzajúcom sa v dokumentácii k predmetnému verejnému obstarávaniu, nie je vyslovený záver verejného obstarávateľa o tom, že by ponuka uchádzača nezodpovedala požiadavkám verejného obstarávateľa určeným podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ ponuku uchádzača nevylúčil pre nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky, resp. pre nezloženie zábezpeky ponuky a uchádzač sa zúčastnil elektronickej aukcie, pričom jeho ponuka nebola vylúčená v súvislosti s mimoriadne nízkou ponukou. Z tohto dôvodu úrad konštatoval, že dôvod zrušenia predmetnej verejnej súťaže deklarovaný verejným obstarávateľom v oznámení o zrušení predmetnej verejnej súťaže nie je možné považovať za existujúci a pravdivý.

Ďalšie nedostatky

Porušenie § 33 ods. 1 v nadväznosti na § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní tým, že verejný obstarávateľ nevyhodnocoval splnenie podmienok účasti v súlade s podmienkami účasti stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi.

Porušenie § 33 ods. 1 druhá veta zákona o verejnom obstarávaní pri samotnom vyhodnotení splnenia podmienok účasti tým, že verejný obstarávateľ nezverejnil redakčnú opravu, ktorou by zosúladil podmienku účasti uvedenú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch.

Porušenie § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní tým, že verejný obstarávateľ
pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti a v nadväznosti na nevyužitie inštitútu vysvetlenia v zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní – týkalo sa najmä dokladov predložených ako neoverené fotokópie; dokladov predložených v iných jazykoch ako je štátny jazyk, v prípadoch, keď verejný obstarávateľ neuviedol v súťažných podkladoch, že je možné predkladať doklady aj v iných jazykoch; dokladov, z ktorých nebolo možné jednoznačne posúdiť splnenie podmienok účasti.

Porušenie § 33 ods. 4 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní tým, že verejný obstarávateľ  nevylúčil z verejného obstarávania uchádzača, ktorý nepredložil požadované doklady alebo informácie.

Porušenie 33 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní tým, že verejný obstarávateľ nesprávne vyhodnotil splnenie podmienok účasti - ak ponuka predložená uchádzačom nespĺňa podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom, je verejný obstarávateľ povinný vyhodnotiť predloženú ponuku podľa stanovených kritérií a na základe toho, ponuku vylúčiť.

Porušenie § 33 ods. 7 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní tým, že verejný obstarávateľ nevylúčil ponuku uchádzača, ktorý nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

Porušenie § § 33 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní tým, že verejný obstarávateľ vyhotovil zápisnicu o splnení podmienok účasti bez uvedenia zákonom stanovených náležitostí obsahu zápisnice.

Porušenie § 34 ods. 7 a 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní tým, že verejný obstarávateľ nedoplnil odkaz na konkrétnych výrobcov slovami „alebo ekvivalentný".

Porušenie § 38 zákona o verejnom obstarávaní, keď verejný obstarávateľ stanovil lehotu na vyžiadanie vysvetlenia súťažných podkladov na deň predchádzajúci poslednému dňu určenému na vyžiadanie súťažných podkladov.

Rozpor s § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu zaradenia ponuky uchádzača bez akceptácie obchodných podmienok realizácie predmetu obstarávania v plnom rozsahu zo strany tohto uchádzača do procesu vyhodnocovania ponúk.

Porušenie § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní tým, že verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk neuviedol informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.

Porušenie ustanovenia § 60 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti
na ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES a nariadenia Komisie  1150/2009 ohľadom neuvedenia údaju o výške predpokladanej hodnoty zákazky v oznámení o vyhlásení verejného obstarávaní.

Porušenie § 138 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní tým, že verejný obstarávateľ nedoručil písomné stanovisko k námietkam a kompletnú dokumentáciu v origináli ani v 10 dňovej dodatočnej lehote.

Úrad zistil pochybenie verejného obstarávateľa, ktorý zlúčil vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk podľa § 42 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa zákonnej postupnosti, v zmysle ktorej je povinný najprv vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzača a postupovať podľa nasledujúcich inštitútov ako žiadosť o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a na základe toho rozhodnúť o zaradení do nasledujúcich štádií procesu verejného obstarávania, a to vylúčenie uchádzača v prípade nesplnenia podmienok účasti, resp. v prípade splnenia podmienok účasti vyhodnotenie ponuky uchádzača z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky.

Porušenie § 9 ods. 4, § 33 ods. 1 a § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, tým že verejný obstarávateľ nevyhodnocoval splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, resp. nepostupoval pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti rovnako ku všetkým záujemcom, ďalej neposkytol uchádzačom jednoznačný a úplný výkaz výmer a ani dostatočne nevysvetlil zistené rozpory medzi neoceneným výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, preniesol zodpovednosť za úplnosť rozpočtu na jednotlivých uchádzačov, porušil princípy transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, nakoľko spôsobil, že predložené ocenené výkazy výmer neboli porovnateľné a ponuky neboli vzájomne porovnateľné, preskúmateľné a vyhodnotiteľné, taktiež nebolo možné určiť, či ponuka úspešného uchádzača bola vzhľadom na požiadavky na predmet zákazky a v zmysle stanovených kritérií najvýhodnejšou, nakoľko nebolo jasné, čo všetko obsahovala ním predložená cena a či boli v nej zahrnuté všetky požadované a potrebné práce.

Porušenie § 32 ods. 6 a § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní tým, že opis predmetu zákazky nebol súčasťou predloženej dokumentácie, ani systému EVO, a z tohto dôvodu nebolo možné posúdiť primeranosť podmienok účasti súladne s § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Rovnako úrad nevedel posúdiť ani súlad s ustanovením § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne jednoznačnosť, úplnosť a nestrannosť predmetu zákazky. Túto nemožnosť posúdenia primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky, či plnenia náležitostí na opis predmetu zákazky nebolo možné vyhodnotiť inak ako nepreskúmateľnosť úkonov verejného obstarávateľa zo strany úradu ako kontrolného orgánu.

 

zdroj uvo.gov.sk