2. polrok 2014

Najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní zistené úradom pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

V priebehu 2. polroka 2014 úrad pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním pri rozhodovaní v konaniach o námietkach, pri výkone kontroly postupov verejného obstarávania a v správnych konaniach o uložení pokuty za správne delikty podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného v čase vyhlásenia verejného obstarávania zistil najmä porušenia základných princípov verejného obstarávania uvedených v § 9[1] zákona o verejnom obstarávaní – porušenie princípu transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, hospodárnosti a efektívnosti verejného obstarávania, ako aj porušenie viacerých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní týkajúcich sa stanovovania podmienok účasti a ich vyhodnotenia, úpravy súťažných podkladov, nedostatočného opisu predmetu zákazky, vysvetľovania, zrušenia verejného obstarávania, nesplnenia si informačných povinností a pod. V nasledujúcom texte sú obsiahnuté úradom zistené najčastejšie nedostatky v procesoch verejného obstarávania.

Základné princípy verejného obstarávania

Pri zadávaní zákaziek je verejný obstarávateľ a obstarávateľ (ďalej len „verejný obstarávateľ") povinný rešpektovať základné zásady práva EÚ, ktorými sú: princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Úrad poukazuje na skutočnosť, že jedným z cieľov uplatňovania princípov verejného obstarávania je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektami, ktoré sa zúčastňujú procesu verejného obstarávania. Z toho vyplýva požiadavka, aby každý záujemca mal vo verejnom obstarávaní rovnaké možnosti. Určenie jasných pravidiel zabezpečujúcich rovnaký postup verejného obstarávateľa voči všetkým záujemcom, resp. uchádzačom v procese verejného obstarávania a vytvorenie prostredia zabezpečujúceho rovnosť šancí všetkých subjektov je jedným z elementárnych predpokladov existencie čestnej hospodárskej súťaže. Vytvorenie prostredia čestnej hospodárskej súťaže je zase predpokladom hospodárneho a efektívneho vynakladania verejných zdrojov vo všetkých postupoch zadávania zákaziek. Predmetnými princípmi čestnej hospodárskej súťaže sú najmä princíp rovnakého zaobchádzania a taktiež princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov.

Úrad v nadväznosti na hore uvedené zdôrazňuje aj princíp transparentnosti, ktorý stanovuje okrem iného aj jednoznačnosť postupov krokov verejného obstarávateľa v celom procese verejného obstarávania a taktiež obmedzuje svojvoľnosť konania, resp. predvídateľnosť postupu vo verejnom obstarávaní. Zásada transparentnosti procesu verejného obstarávania tak vyjadruje požiadavku, aby tento proces prebiehal priehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. V rozpore s touto zásadou je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné a nejednoznačné, napríklad v prípade, že by verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

Úrad upozorňuje aj na opakované porušenie základných princípov vo verejnom obstarávaní z toho dôvodu, že verejný obstarávateľ v rozpore s nimi skrátil lehotu na vyžiadanie súťažných podkladov ako základného predpokladu pre uchádzačov pre prípravu svojich ponúk vo verejnom obstarávaní. Pri kontrole viacerých verejných obstarávaní bolo zistené, že odo dňa, ku ktorému mohli záujemcovia požiadať o poskytnutie súťažných podkladov za účelom vypracovania ponuky, do dňa, ku ktorému mohli byť predkladané ponuky, ostávalo v mnohých prípadoch niekoľko týždňov, počas ktorých si mohli aj ďalší potenciálni záujemcovia vyžiadať súťažné podklady a následne na ich základe vypracovať svoju ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní.

Úrad upozorňuje, že neodôvodnenosť skrátenia lehoty na vyžiadanie si súťažných podkladov môže viesť k porušeniu základných princípov vo verejnom obstarávaní, najmä princípu nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a efektívnosti a hospodárnosti verejného obstarávania. Dodržanie princípu nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov znamená aj povinnosť verejného obstarávateľa určiť také podmienky v príslušnom postupe zadávania zákazky, ktoré by neobmedzovali hospodársku súťaž. Určenie kratšej lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov však môže predstavovať obmedzujúci prvok, nakoľko súťažné podklady nebudú poskytnuté záujemcovi, ktorý požiada o ich poskytnutie po uplynutí skrátenej lehoty určenej na vyžiadanie súťažných podkladov, resp. ani nepožiada o súťažné podklady, nakoľko skrátená lehota na vyžiadanie súťažných podkladov už márne uplynula. Princíp hospodárnosti a efektívnosti predstavuje v tomto kontexte počet predložených ponúk, nakoľko hospodárne a efektívne je verejné obstarávanie, ktoré zabezpečí čo možno najširšiu hospodársku súťaž a určenie skrátenej lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov ovplyvňuje počet predložených ponúk, nakoľko nie je možné vylúčiť, že konkurencieschopnú ponuku by predložil uchádzač, ktorý si z dôvodu uplynutia skrátenej lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov nepožiadal o poskytnutie súťažných podkladov a zabezpečí čo možno najnižšiu cenu, resp. najlepšiu (najvýhodnejšiu) ponuku pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá však môže vzísť iba z čo najširšej hospodárskej súťaže a určenie skrátenej lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov opätovne ovplyvňuje počet predložených ponúk.

Vo väzbe na vyššie uvedené skutočnosti úrad zistil porušenie základných princípov zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne porušenie princípov transparentnosti a rovnakého zaobchádzania, keď verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v užšej súťaži po uplynutí pôvodnej lehoty na predkladanie žiadostí o účasť  a zároveň keď informáciu o predĺžení lehoty na predkladanie žiadosti o účasť neodoslal úradu a publikačnému úradu prostredníctvom redakčnej opravy na uverejnenie, čím zvýhodnil niektorých záujemcov oproti ostatným potenciálnym záujemcom.

V súvislosti s porušením princípu transparentnosti dávame do pozornosti aj konanie verejného obstarávateľa, keď podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. d) a § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní stanovil zmätočne a nejednoznačne.

V rozpore s princípom transparentnosti, ktorý však nemal zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania bol aj postup verejného obstarávateľa, ktorý v doručenej dokumentácii, ani na webovom sídle, nezaznamenal dátum zverejnenia informácie o otváraní časti ponúk „Ostatné" a časti ponúk „Kritériá" v súlade s § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, na základe čoho nebolo možné overiť, či verejný obstarávateľ zverejnil uvedené informácie v zákonom stanovenej lehote. Z dokumentácie z predmetného verejného obstarávania je zrejmé, že kontrolovaný konal v rozpore so základnými princípmi zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne v rozpore s princípom transparentnosti, keď v doručenej dokumentácii, ani na webovom sídle kontrolovaného, nezaznamenal dátum zverejnenia informácie o otváraní častí ponúk „Ostatné" a častí ponúk „Kritériá" v súlade s § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, na základe čoho nie je možné overiť, že kontrolovaný zverejnil uvedené informácie v zákonom stanovenej lehote, a taktiež v ďalšom prípade kontrolovaný konal v predmetnom verejnom obstarávaní v rozpore s princípom transparentnosti, nakoľko v časti A3. „Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia" v bode 3.1 „Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa kritéria" súťažných podkladov uviedol informácie v rozpore s informáciami uvedenými v časti IV. „Otváranie a vyhodnotenie ponúk" v oddiele označenom ako „Ďalšie informácie" pod bodom 4. súťažných podkladov a v časti B.3 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" súťažných podkladov.

Úrad zistil porušenie princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania aj v konaní verejného obstarávateľa, keď v podmienkach účasti preukazujúci technickú alebo odbornú spôsobilosť oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania požadoval za účelom preukázania splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní od uchádzačov predložiť oprávnenie vydané podľa § 5 ods. 1 zákona č. 216/1995 Z. z.  splnomocňujúce autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti podľa § 6 písm. a) až e) zák. č. 215/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 25a zákona 330/1991 Zb. a osvedčenie o živnostenskom oprávnení na vykonávanie živnosti „projektovanie pozemkových úprav", v súlade s § 42 zákona 330/1991 Zb., výlučne vo väzbe na právny predpis podľa legislatívy Slovenskej republiky.

Poukazujeme ďalej na postup verejného obstarávateľa v rozpore s princípom nediskriminácie uchádzačov a taktiež v rozpore s § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, keď verejný obstarávateľ neodôvodnil primeranosť každej ním určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti, čo malo za následok i nemožnosť preskúmania primeranosti stanovených podmienok účasti.

Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je jednou zo základných činností v procese verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ má povinnosť stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky na základe zákonom stanovených pravidiel v čase, kedy reálne vyhlasuje verejné obstarávanie. Principiálne platí, že do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa všetko, čo s ňou ekonomicky alebo technicky súvisí alebo je od nej neoddeliteľné, a to za celé obdobie, v ktorom sa má plnenie realizovať, vrátane opakovaného plnenia. Pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky sa vychádza najmä zo skúseností a zmlúv, ktorých plnenie bolo vykonané v predchádzajúcom období, pričom je nutné sledovať všetky okolnosti ovplyvňujúce určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky musí byť reálna a platná v čase pred samotným odoslaním oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, preto je vhodné aby verejný obstarávateľ vykonával prieskum trhu všetkými dostupnými prostriedkami až do zaslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na zverejnenie a sledoval aj iné skutočnosti ovplyvňujúce určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Vo väzbe na vyššie uvedené skutočnosti dáva úrad do pozornosti postup verejného obstarávateľa v rozpore s § 5 ods. 1 a základnými princípmi zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na prvú vetu § 100 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky nepostupoval v súlade s predmetným ustanovením.

Úrad poukazuje aj na konanie verejného obstarávateľa, ktorý postupoval v rozpore s § 99 ods. 1 písm. a) keď nepreukázal, že predpokladaná hodnota zákazky bola určená podľa podmienok platných v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.

V ďalšom prípade kontrolovaný postupoval v rozpore s § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď neurčil predpokladanú hodnotu zákazky tak, aby vychádzala z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie, v ďalšom prípade kontrolovaný pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby na predmet zákazky „Vzdelávanie zamestnancov cestovnej kancelárie XY, a. s." postupoval v rozpore s § 99 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a taktiež v rozpore so základnými princípmi zákona o verejnom obstarávaní, a to konkrétne s princípom transparentnosti, keď neurčil predpokladanú hodnotu a ďalej napríklad kontrolovaný postupoval v rozpore s § 99 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na základné princípy zákona o verejnom obstarávaní, keď nepreukázateľným spôsobom určil predpokladanú hodnotu zákazky.

V súvislosti so stanovením predpokladanej hodnoty zákazky úrad upozorňuje aj na porušenie ustanovenia § 5 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní. Z  ustanovenia § 5 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní vyplýva zákaz rozdeliť predmet zákazky s cieľom vylúčiť aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní, resp. aplikáciu pravidiel a postupov ním ustanovených. Účelové rozdelenie predmetu zákazky môže viesť ku konaniu, ktoré nie je v súlade s pravidlami a postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní. Jedným z cieľov uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní je totiž zabezpečiť rozvoj účinnej hospodárskej súťaže pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb, pričom ak v dôsledku rozdelenia predmetu zákazky je vylúčená aplikácia zákona o verejnom obstarávaní, resp. sa aplikuje menej prísny postup zadávania zákazky, rozvoj účinnej hospodárskej súťaže je ohrozený, resp. narušený.

O rozdelenie zákazky v zmysle § 5 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní môže ísť v situácii, keď verejný obstarávateľ rozdelí rovnaké či obdobné plnenie zákazky do viacerých zákaziek a pre každú z nich vyhlási samostatné verejné obstarávanie, pričom ide o také predmety plnenia zákaziek, ktoré z hľadiska funkčného, ekonomického, časového, miestneho, z hľadiska technických špecifikácií a pod. spolu súvisia a zároveň zadanie takýchto zákaziek v rámci jedného verejného obstarávania by malo za následok použitie prísnejšieho postupu, resp. použitie postupov zadávania zákaziek, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Samotné posúdenie, či ide o rozdelenie zákazky, je potrebné odvodzovať od konkrétnych okolností daného prípadu a je potrebné zohľadniť najmä časovú, miestnu a vecnú (funkčnú) súvislosť jednotlivých zákaziek.

V kontexte na vyššie uvedené skutočnosti úrad dáva do pozornosti konanie verejného obstarávateľa, ktorým prišlo k porušeniu porušenie § 5 ods. 12 v spojení s § 91 až 96 zákona o verejnom obstarávaní – rozdelenie zákazky a zvolenie spôsobu určenia predpokladanej hodnoty takejto zákazky, ktorý mal za následok zníženie predpokladanej hodnoty zákaziek pod finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, resp. neoprávnené zadanie služby bez vyhlásenia podlimitnej zákazky.

Podmienky účasti

Účelom stanovenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je umožniť účasť vo verejnom obstarávaní len tým uchádzačom, u ktorých existuje dôvodný predpoklad ich schopnosti realizovať predmet zákazky v súlade so zmluvnými podmienkami určenými verejným obstarávateľom, pričom tento dôvodný predpoklad je vytvorený tým, že uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti určených v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Z hľadiska základných princípov verejného obstarávania  musia byť podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určí, primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky, teda je potrebné určovať ich vždy vo vzťahu k charakteru, náročnosti, významu a účelu predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ môže vyžadovať od záujemcov, resp. uchádzačov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Osobné postavenie

Ustanovenie § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní taxatívne vymedzuje podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia a následne v § 26 ods. 2 predmetného ustanovenia zákona sú stanovené doklady, ktorými sa splnenie týchto podmienok účasti preukazuje. Verejný obstarávateľ nemôže podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia žiadnym spôsobom zužovať, rozširovať, variovať resp. ľubovoľne prispôsobovať svojim špecifickým požiadavkám. Každý uchádzač alebo záujemca v procese verejného obstarávania musí spĺňať všetky podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v takom rozsahu, v akom sú upravené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich dokladmi podľa ods. 2, resp. ods. 3 a 4; viď porušenie § 26 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní - požadovanie  preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia stanovených nad rámec taxatívneho znenia § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Úrad zistil porušenie § 26 napríklad aj v nasledovných prípadoch:

 • porušenie § 26 zákona o verejnom obstarávaní - požadoval za účelom preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní predložiť doklady v rozpore s jeho taxatívnym znením,
 • kontrolovaný postupoval v rozpore s § 26 zákona o verejnom obstarávaní, keď požadoval od uchádzačov v predmetnom procese verejného obstarávania za účelom preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia stanovených v časti E. „Podmienky účasti uchádzačov" súťažných podkladov predložiť doklady v rozpore s jeho taxatívnym znením, ako aj v rozpore s § 26 ods. 2 písm. b), písm. c) a písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko v rámci preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. c), písm. d) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní kontrolovaný požadoval predložiť čestné vyhlásenia,
 • kontrolovaný postupoval v rozpore s § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, keď vo výzve v bode III.1.1. „Osobné postavenie" bod 1.6 požadoval na preukázanie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní predložiť potvrdenie úradu, nie staršie ako tri mesiace a čestné vyhlásenie.

Finančné a ekonomické postavenie

Úrad zdôrazňuje, že ustanovenie § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je na rozdiel od ustanovenia § 26 zákona o verejnom obstarávaní (osobné postavenie) dispozitívnej povahy. To znamená, že verejný obstarávateľ si môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia záujemcov zvoliť medzi uvedenými spôsobmi, resp. dokumentmi v predmetnom ustanovení, taktiež si môže vybrať aj iné vhodné dokumenty/podmienky účasti, ktoré tam uvedené nie sú. Nakoľko výpočet dokumentov v ustanovení § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je len demonštratívny, je v kompetencii verejného obstarávateľa rozširovať predmetný výpočet dokumentov v prípade potreby nad rámec tohto ustanovenia. Vyššie uvedenému nasvedčuje slovo „spravidla", ktoré výpočet uvedených dokumentov neohraničuje, len príkladmo vymenúva. Uvedené však neznamená, že verejný obstarávateľ nemusí postupovať pri určení podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich preukázanie v súlade so základnými princípmi a § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní ohľadne primeranosti každej určenej podmienky účasti.

Prostredníctvom predloženia dokladov podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie záujemcu alebo uchádzača, sa má docieliť, aby sa súťaže zúčastnili iba tí záujemcovia alebo uchádzači, ktorí sú reálne schopní tak po finančnej, ako aj ekonomickej stránke, túto zákazku po jej zadaní tiež plniť.

Technická alebo odborná spôsobilosť

Ustanovenie § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predstavuje resp. obsahuje taxatívne vymedzený rozsah dokladov, ktorými záujemcovia alebo uchádzači preukazujú technickú alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania. Uvedená taxatívnosť rozsahu dokladov platí aj pre verejného obstarávateľa, tzn. že pri príprave a spracovaní požiadaviek na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa preukazovania technickej alebo odbornej spôsobilosti má verejný obstarávateľ možnosť vybrať si jednu alebo niekoľko z podmienok účasti uvedených v ustanovení § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, nie je však oprávnený stanoviť si ľubovoľné podmienky účasti, týkajúce sa preukázania  technickej alebo odbornej spôsobilosti, tzn. nad rámec možností upravených v predmetnom ustanovení § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ani ich taxatívny rozsah akýmkoľvek spôsobom upravovať (rozširovať alebo zužovať).

Úrad dáva do pozornosti napríklad nasledovné porušenia zákona o verejnom obstarávaní:

 • princíp nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, keď splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní obmedzil požiadavkou na predkladanie referencií alebo dôkazov o plnení preukazujúcich len znalosť územia konkrétneho samosprávneho kraja,
 • podmienky účasti uvedené v súťažných podkladov stanovil kontrolovaný v rozpore s podmienkami účasti stanovenými vo výzve na predkladanie ponúk a zároveň na jednej strane v zmysle výzvy  na predkladanie ponúk neumožnil uchádzačom predložiť vyhlásenie o uskutočnení stavieb a na strane druhej v zmysle súťažných podkladov umožnil uchádzačom predložiť takéto vyhlásenie, čím postupoval aj v rozpore s taxatívnym znením § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
 • porušenie základných princípov zákona o verejnom obstarávaní, a to princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, keď za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní požadoval aspoň jednu zmluvu, pri ktorej boli vykonávané reštaurátorské práce výlučne podľa slovenského právneho predpisu bez možnosti predloženia ekvivalentného dokladu,
 • kontrolovaný nesprávne vyžadoval predloženie dokladu „certifikát bezpečnosti práce", keď tento voľne požadoval v rámci časti určenej pre stanovenie podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v časti Oznámenia a v bode III.2.3 Technická a odborná spôsobilosť záujemcov a to ako „Ďalšie požiadavky", pričom takéto stanovenie ďalšej „požiadavky" v citovanej časti oznámenia je nesprávne a zmätočné, čím kontrolovaný porušil princíp transparentnosti,
 • porušenie § 28 ods. 1 písm. g) a v nadväznosti na porušenie základných princípov zákona o verejnom obstarávaní, a to najmä princípom nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, keď stanovil podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v rozpore s jej taxatívnym znením.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Verejný obstarávateľ je povinný v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní vykonať v prvom rade vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní, následne vyhodnocovať ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a následne, ak ponuka obsahuje neobvykle nízku cenu, požiadať uchádzača o jej vysvetlenie podľa § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Úrad v nadväznosti na uplatňovanie jedného zo základných princípov verejného obstarávania, a to princípu transparentnosti uvádza, že je dôležité, aby verejný obstarávateľ stanovil okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky a svoje požiadavky na náležitosti ponuky a jej prílohy presne a určito, a aby už z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a následne aj zo súťažných podkladov získali záujemcovia presné informácie o dokladoch a dokumentoch,   ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ako súčasť ponuky. Len na základe jasne stanovených požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v zadávacej dokumentácii k predmetnému verejnému obstarávaniu je možné posúdiť, či uchádzačmi predložené ponuky sú v súlade s jeho požiadavkami.

Úrad vo všeobecnosti uvádza, že verejný obstarávateľ je povinný pri vyhodnocovaní podmienok účasti postupovať podľa § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a posudzovať splnenie podmienok účasti jednotlivými záujemcami, resp. uchádzačmi v súlade s oznámením a súťažnými podkladmi. V prípade, ak z dokladov slúžiacich na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienok účasti, príp. ak neboli k splneniu podmienky účasti predložené všetky doklady slúžiace na jej preukázanie a existujú pochybnosti o tom, či sa dokladmi obsiahnutými v ponuke uchádzača dá plnohodnotne preukázať splnenie podmienok účasti, verejný obstarávateľ je povinný postupovať v zmysle § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle uvedeného ustanovenia verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača/záujemcu o vysvetlenie alebo o doplnenie dokladov slúžiacich na preukázanie splnenia podmienok účasti.

V tejto súvislosti úrad poukazuje na postup verejného obstarávateľa v rozpore s § 33 ods. 1 a 6 zákona o verejnom obstarávaní, keď kontrolovaný konal pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti ohľadne technickej alebo odbornej spôsobilosti v rozpore s § 33 ods. 1 v nadväznosti na § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko nevyhodnocoval splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi a taktiež v prípade, keď kontrolovaný postupoval v rozpore s § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď neaplikoval § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko neposudzoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s Oznámením bod III.2.2 písm. b), čím sa dostal aj do rozporu s princípmi verejného obstarávania.

V tejto súvislosti poukazujeme napríklad aj na nasledovné porušenia zákona o verejnom obstarávaní:

 • kontrolovaný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti tykajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti konal v rozpore s § 33 ods. 1 v nadväznosti na § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, keďže nevyhodnocoval splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi. Kontrolovaný v predmetnom verejnom  obstarávaní konal v rozpore s § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko v zákonom uvedenom prípade nevyužil inštitút vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov,
 • postup v rozpore s § 33 ods. 1 a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní - vyhodnocoval splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. a), písm. g) a písm. j) zákona o verejnom obstarávaní uchádzačom v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti nepožiadal uchádzača o vysvetlenie, resp. doplnenie predložených dokladov, aj keď z ich obsahu nevyplývali všetky kontrolovaným stanovené požiadavky na preukázanie splnenia stanovených podmienok účasti,
 • porušenie § 100 ods. 1 písm. c) v  spojení s § 33 ods. 1 a § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní - nevyhodnocovanie splnenia podmienky účasti stanovenej kontrolovaným podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi,
 • porušenie § 33 ods. 1 a § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní - nevyhodnocovanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania,
 • porušenie § 100 ods. 1 písm. i) v nadväznosti na § 44 ods. 1, § 33 ods. 1 a § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní - nevyhodnocovanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi a nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie ním predložených dokladov v prípade, keď z predložených dokladov nevyplývalo, že tento uchádzač splnil kontrolovaným stanovené podmienky účasti,
 • kontrolovaný postupoval v rozpore s § 99 ods. 1 písm. c)[2] v spojení s § 33 ods. 1 a § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, keď podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní nevyhodnocoval v súlade s výzvou a uchádzača nepožiadal o vysvetlenie, resp. doplnenie potvrdenia príslušného súdu nie staršieho ako tri mesiace o tom, že nie je v likvidácii,
 • kontrolovaný postupoval v rozpore s § 99 ods. 1 písm. c) v spojení s § 33 ods. 1a § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, keď nevyhodnocoval splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v súlade s výzvou a uchádzača nepožiadal o vysvetlenie, resp. doplnenie potvrdení o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok,
 • porušenie § 99 ods. 1 písm. c) v spojení s § 33 ods. 1 a § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní zákona o verejnom obstarávaní a princípu transparentnosti, keď kontrolovaný neposudzoval splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzača v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.

Vo väzbe na vyššie uvedené skutočnosti úrad kladie dôraz na ustanovenie § 33 ods. 6 zákona  o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Úrad dodáva, že predmetným inštitútom vysvetľovania je možné doplniť, resp. vysvetliť len doklady už predložené v ponuke uchádzača, ktoré boli predložené ku konkrétnej podmienke účasti za účelom preukázania jej splnenia, ak z takto predložených dokladov nie je možné posúdiť splnenie konkrétnej podmienky účasti, ku ktorej boli predložené a ku ktorej sa tieto doklady viažu. Využitie predmetného inštitútu je opodstatnené najmä vzhľadom na potrebu zabezpečenia princípu hospodárnosti a efektívnosti verejného obstarávania, ktorý predpokladá získanie najlacnejšej ponuky, resp. ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, teda zabezpečenie, aby sa verejné prostriedky vynakladali čo najhospodárnejšie a nedochádzalo k vylúčeniu ponúk uchádzačov z dôvodov, ktoré je možné jednoducho vysvetlením alebo doplnením odstrániť. V danom prípade teda nesmie ísť o doplnenie fyzicky chýbajúcich dokladov, ale o vysvetlenie už predložených dokladov alebo doplnenie k už predloženým dokladom.

Opis predmetu zákazky

Definovanie predmetu zákazky je v kompetencii verejného obstarávateľa, pričom je potrebné vychádzať z ustanovenia § 34 zákona o verejnom obstarávaní; to znamená, že súťažné podklady musia obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky. V zmysle ustanovenia § 34 zákona o verejnom obstarávaní teda verejný obstarávateľ vymedzí predmet zákazky tak, aby spĺňal ním určený účel, a to prostredníctvom podrobného opisu predmetu zákazky s uvedením technických špecifikácií, t. j. charakteristických vlastností požadovaného predmetu zákazky. Predmet zákazky má byť vymedzený jednoznačne, zrozumiteľne, úplne a nestranne, pričom technické požiadavky budú určené tak, aby zabezpečili rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov/záujemcov, a aby bola zabezpečená čestná hospodárska súťaž. Kvalitne vypracované súťažné podklady sú základnou podmienkou na vypracovanie kvalitnej ponuky a následne pre uzavretie obojstranne vyváženej zmluvy.

V zmysle uvedeného musí verejný obstarávateľ opísať predmet zákazky takým spôsobom, aby tým nediskriminoval hospodárske subjekty, ktoré sú schopné ponúknuť predmet zákazky spĺňajúci požadovaný účel použitia a zároveň, aby vytvoril predpoklady na účasť vo verejnom obstarávaní dostatočnému počtu uchádzačov alebo záujemcov, a tým umožnil v rámci postupu zadávania zákazky uskutočnenie riadnej hospodárskej súťaže.

Zákon o verejnom obstarávaní len vo výnimočných prípadoch nevyžaduje pri definovaní predmetu zákazky dodržať uvedené pravidlá, a to v prípade, ak nie je z objektívnych dôvodov možné opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne odkazom na technické špecifikácie a /alebo na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek; v takomto prípade je verejný obstarávateľ povinný umožniť uchádzačom predložiť ponuky na porovnateľný predmet zákazky spĺňajúci účel použitia. 

V tejto súvislosti úrad poukazuje na pochybenie verejného obstarávateľa, ktoré spočívalo v porušení § 34 ods. 1 v nadväznosti na základné princípy zákona o verejnom obstarávaní, keď kontrolovaný v súťažných podkladoch neopísal predmet zákazky jednoznačne, úplne a nestranne alebo konanie verejného obstarávateľa, ktoré spočívalo v porušení § 34 ods. 9,  tým že sa kontrolovaným stanovené požiadavky na predmet zákazky odvolávali na konkrétnu značku bez doplnenia takéhoto odkazu slovami „alebo ekvivalentný".

Úrad zistil aj postup verejného obstarávateľa v rozpore s § 99 ods. 1 písm. d)[3] a následne aj § 34 ods. 1 z dôvodu, že pri jednej školiacej aktivite neuviedol úplný opis pri opise predmetu zákazky, čím postupoval netransparentne.

Taktiež je v tejto súvislosti možné poukázať na postup verejného obstarávateľa v rozpore s § 100 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 34 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, keď v súťažných podkladoch v rámci opisu predmetu zákazky odkazoval na konkrétny typ operačného programu a obdobné porušenie § 100 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 34, keď stanovil neúplný a nejednoznačný opis predmetu zákazky.

 

Vylúčenie z verejného obstarávania

Úrad konštatuje, že verejný obstarávateľ má pristúpiť k vylúčeniu uchádzača z verejného obstarávania až po dôkladnom preskúmaní a zhodnotení všetkých predložených dokladov, nakoľko vylúčenie predstavuje najtvrdší zásah do práv uchádzača zúčastniť sa verejného obstarávania. 

V súvislosti s vyššie uvedeným dáva úrad do pozornosti postup verejného obstarávateľa, ktorý konal v rozpore s § 100 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 42 ods. 1 a § 42 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keď vylúčil ponuky uchádzačov X a Y z verejného obstarávania a nepožiadal o vysvetlenie ponuky.

Úrad poukazuje aj ďalší postup verejného obstarávateľa v rozpore s § 33 ods. 7 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní tým, že vylúčil uchádzača z dôvodu poskytnutia nepravdivých informácií týkajúcich sa splnenia podmienok účasti, pričom kontrolovaný nepreukázal nepravdivosť poskytnutých informácií a tým pádom zákonnosť vylúčenia tohto uchádzača.

Úrad poukazuje aj vylúčenie ponuky uchádzača v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko kontrolovaný postupoval v rozpore s § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko ponuku uchádzača nevyhodnotil v súlade s oznámením a vylúčil ho z verejného obstarávania bez toho, aby ho najskôr požiadal o vysvetlenie, doplnenie predložených dokladov, z ktorých by bolo možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, čím konal v rozpore s § 33 ods. 6 a v rozpore s § 33 ods. 7 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a následne kontrolovaný konal v rozpore s princípom hospodárnosti a efektívnosti.

Informačné povinnosti

Úrad poukazuje na skutočnosť, že zákon o verejnom obstarávaní upravuje a stanovuje veľké množstvo informačných povinností, ktoré je verejný obstarávateľ povinný plniť voči publikačnému úradu, úradu a voči uchádzačom, resp. účastníkom verejného obstarávania.

V súvislosti s vyššie uvedeným úrad upozorňuje najmä na nasledovné porušenia zákona o verejnom obstarávaní zo strany verejných obstarávateľov:

 • porušenie § 23 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní - kontrolovaný úradu nezaslal na uverejnenie oznámenie o výsledku verejného obstarávania bezprostredne deň nasledujúci po dni, keď bolo toto oznámenie odoslané publikačnému úradu zmluvy,
 • porušenie § 23 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní - oznámenie o výsledku verejného obstarávania zaslané úradu obsahovalo iné informácie ako tie, ktoré boli uvedené v oznámení o výsledku verejného obstarávania odoslanom publikačnému úradu zmluvy,
 • porušenie § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď nezverejnil vo svojom profile informáciu o otváraní časti ponuky, označenej ako „Ostatné" a časti ponuky, označenej ako „Kritériá",
 • porušenie § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, keď nedodržal minimálnu zákonom o verejnom obstarávaní stanovenú lehotu piatich pracovných dní medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako „Kritériá",
 • porušenie § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, kontrolovaný v oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk zasielanom neúspešným uchádzačom neuviedol dôvody neprijatia ich ponúk, neidentifikoval úspešného uchádzača, neuviedol informáciu o výhodách kontrolovaným prijatej ponuky a lehotu, v ktorej mohli neúspešní uchádzači podať žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní,
 • porušenie § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní - zverejnil informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vo svojom profile na stránke úradu a zároveň písomne oznámil uchádzačovi, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, výsledok vyhodnotenia ponúk bez splnenia povinnosti v súlade s § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
 • porušenie § 43 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní – začatie elektronickej aukcie skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii uchádzačovi,
 • kontrolovaný nepostupoval v súlade s § 49 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že neposlal úradu na uverejnenie do vestníka informáciu  o uzavretí dodatkov k zmluve o plnení zmluvy, 
 • kontrolovaný konal v rozpore s § 49 zákona o verejnom obstarávaní, keď neposlal úradu informácie na uverejnenie vo vestníku o uzavretí Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k pôvodnej zmluve, ktorá bola zadávaná použitím postupu zadávania nadlimitnej zákazky,
 • porušenie § 49 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, keď kontrolovaný neposlal úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní kópiu uzavretej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa jej uzavretia zmluvy,
 • porušenie § 49 ods. 5 písm. a), keď kontrolovaný neposlal úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní informáciu o uzavretí dodatku  do siedmych pracovných dní odo dňa ich zverejnenia podľa osobitného predpisu,
 • kontrolovaný konal v rozpore s § 49a ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 155m ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko neuverejnil na svojom webovom sídle súťažné podklady, a to po dobu piatich rokov odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
 • kontrolovaný postupoval v rozpore s § 92 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, keď neposlal úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania v súlade s týmto ustanovením do 14 dní po uzavretí zmluvy –,
 • porušenie § 100 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako „Kritériá" nezverejnil v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky,
 • porušenie § 136 ods. 9 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, keď nezaslal úradu informáciu týkajúcu sa splnenia povinnosti podľa  § 136 ods. 9 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní do troch pracovných dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel,
 • kontrolovaný postupoval v rozpore s § 136 ods. 9 písm. c), písm. d) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, keď neodoslal úradu písomnú informáciu o tom, že nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu alebo účastníka po otváraní častí ponúk označených ako „Ostatné" podľa § 136 ods. 9 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, že nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu alebo účastníka po otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá" podľa § 136 ods. 9 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní a taktiež o tom, že bolo všetkým uchádzačom, záujemcom a účastníkom doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, s uvedením dátumu doručenia podľa § 136 ods. 9 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, a to do troch pracovných dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel,
 • kontrolovaný konal v rozpore s § 136 ods. 6 písm. a) a písm. b) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že nedoručil žiadateľovi a všetkým známym uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom písomné vybavenie žiadosti o nápravu a nakoľko neinformoval uchádzačov o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu do siedmych dní od doručenia úplnej žiadosti o nápravu podanej v lehote podľa § 136 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní,
 • porušenie § 136 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - neodoslanie písomného oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením žiadateľovi do siedmich dní od doručenia úplnej žiadosti o nápravu podanej v lehote,
 • porušenie § 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, keď kontrolovaný nezaslal úradu informácie týkajúce sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. c), písm. d) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní,
 • porušenie s § 136 ods. 9 písm. c) a d) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko nezaslal úradu písomnú informáciu podľa § 136 ods. 9 písm. c) a d) zákona o verejnom obstarávaní do troch pracovných dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel,
 • kontrolovaný postupoval v rozpore s § 22 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, keď neodoslal úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania v lehote do 48 dní od uzavretia rámcovej dohody,
 • kontrolovaný postupoval v rozpore s § 49 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keď neodoslal úradu informáciu o uzavretí Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 k rámcovej dohode najneskôr 14 dní po ich uzavretí,
 • kontrolovaný postupoval v rozpore s § 22 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko neodoslal úradu oznámenia o výsledku verejného obstarávania za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody hromadne za každý štvrťrok do 48 dní po skončení štvrťroka,
 • kontrolovaný postupoval v rozpore s § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko nezverejnil vo svojom profile informáciu s uvedením dátumu otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá" najneskôr v deň otvárania časti ponuky,
 • kontrolovaný konal v rozpore s § 49 ods. 5 písm. a) v nadväznosti na § 23 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď neposlal úradu informáciu o uzavretí zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa jej zverejnenia (t. j. 24. 10. 2013) v Centrálnom registri zmlúv,

Ďalšie nedostatky

Úrad príkladmo uvádza ďalšie nedostatky zistené pri rozhodovaní v konaniach o námietkach a pri výkone kontroly verejného obstarávania:

 • kontrolovaný stanovil náležitosti ponuky v súťažných podkladoch takým spôsobom, že mu umožnili získať informácie o návrhu na plnenie kritérií ešte pred samotným otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá", čo je v rozpore s § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj s princípom transparentnosti
 • kontrolovaný nepostupoval v súlade s princípom transparentnosti, keďže vylúčenie navrhovateľa odôvodnil dôkazmi, ktorých relevantnosť vo vzťahu k samotnému dôvodu vylúčenia podľa § 33 ods. 7 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. k poskytnutiu nepravdivých, resp. skreslených informácií, nebola dostatočne preukázaná,
 • spôsob informovania uchádzačov o ich relatívnom umiestnení počas elektronickej aukcie bol nedostatočný a v rozpore s § 43 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní,
 • kontrolovaný postupoval pri vylúčení navrhovateľa v rozpore s § 33 ods. 7 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v spojení s 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní a základnými princípmi zákona o verejnom obstarávaní, keďže pri posudzovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia neprihliadal na skutočnosť, že navrhovateľ predložil vo svojej ponuke čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní a vo fáze po otvorení častí ponúk „Ostatné" postupoval podľa § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, pričom žiadosť o vysvetlenie neobsahuje dôvodnú pochybnosť o pravdivosti údajov uvedených navrhovateľom v čestnom vyhlásení,
 • kontrolovaný vo verejnom obstarávaní postupoval v rozpore s § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v spojení s princípmi verejného obstarávania, nakoľko vyžadoval od uchádzačov, aby dopracovali podľa projektovej dokumentácie súpis prác, ktoré sú potrebné na zhotovenie stavby a nie sú súčasťou výkazu výmer, na základe ktorého kontrolovaný požadoval zostaviť položkový ponukový rozpočet,
 • kontrolovaný sa v súťažnom dialógu v rozpore s § 61 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol využiť inštitút znižovania počtu riešení, nakoľko nesplnil obligatórnu podmienku použitia predmetného inštitútu a neurčil dopredu kritériá na vyhodnotenie ponúk v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente, na základe ktorých malo znižovanie počtu riešení prebiehať. Kontrolovaný znižoval počet riešení spôsobom, ktorý nezodpovedá eliminácii riešení na základe dopredu stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a zároveň jedným z dôvodov neprijatia riešenia navrhovateľov, bolo kontrolovaným uvedené aj nerozpracovanie spôsobu zazmluvnenia a nacenenia poskytovania služieb. Znižovanie počtu riešení na základe takéhoto spôsobu a následné vytvorenie kritérií a nepreukázanej absencie vypracovania riešenia podľa minimálnych požiadaviek na obsah riešení, vyplývajúcich z informatívneho dokumentu, je podľa názoru úradu v rozpore s § 61 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a v rozpore s princípom transparentnosti,
 • kontrolovaný koncipovaním oznámenia o neprijatí riešenia, porušil princíp transparentnosti. Uvedený dokument podľa úradu neobsahuje žiadne relevantné odôvodnenie, resp. informácie o postupe kontrolovaného pri hodnotení riešenia, neobsahuje opis predmetu zákazky, ktorý mal vzniknúť a s ktorým mala byť podľa kontrolovaného posudzovaná zhoda s riešeniami uchádzačov, a pod. Úrad ďalej tvrdí, že samotné skonštatovanie kontrolovaného, že znižuje počet riešení a vyčíslenie údajnej 7, 8, resp. 9 % zhody riešení (navrhovateľov), nepredstavuje dostatočne, úplne a riadne odôvodnené rozhodnutie. V rozhodnutí kontrolovaného absentuje vysvetlenie, v čom spočíva len 7, 8, resp. 9 % zhoda riešení eliminovaných uchádzačov (navrhovateľov) so vzniknutým opisom predmetu zákazky,
 • kontrolovaný konal v rozpore so základnými princípmi zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne v rozpore s princípom transparentnosti, nakoľko v žiadosti o doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti neidentifikoval dôvodné a preskúmateľné pochybnosti o pravdivosti navrhovateľom predloženého čestného vyhlásenia,
 • porušenie princípu nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, keď v rámci jednej zákazky spojil viacero rôznych navzájom nesúvisiacich predmetov bez možnosti predloženia ponuky na jednotlivé časti,
 • porušenie princípu nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, keď za účelom preukázania ekonomickej a finančnej spôsobilosti požadoval od záujemcov, resp. uchádzačov preukázať obrat vykázaný v riadku „Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb" len vo Výkaze ziskov a strát právnických osôb, čím diskriminoval všetkých tých záujemcov, ktorí ako účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku v sústave jednoduchého účtovníctva a predkladajú Výkaz o príjmoch a výdavkoch,
 • kontrolovaný postupoval nesprávne a nesúladne pri poskytovaní relevantných informácií v Oznámení, pri stanovení lehôt, čím postupoval netransparentne a v rozpore so základnými princípmi zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolovaný postupoval nesprávne a zmätočne aj pri poskytnutí informácií o stanovených lehotách, ktoré uviedol inak vo Výzve a inak v Súťažných podkladoch,
 • kontrolovaný postupoval v rozpore so základnými princípmi zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 99 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keď nepreukázal uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na svojej internetovej stránke v uvedenom procese verejného obstarávania, čím konal aj v rozpore s princípom transparentnosti,
 • porušenie § 34 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní, keď úradu nepredložil vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií osôb zúčastňujúcich sa na príprave a vyhotovení súťažných podkladov,
 • porušenie § 34 ods. 14 v spojení s porušením základných princípov zákona o verejnom obstarávaní, a to princípom transparentnosti,  keď doplnenie súťažných podmienok v súlade s § 34 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní nezverejnil vo svojom profile,
 • porušenie § 36 ods. 1 v nadväznosti na porušenie princípu nediskriminácie záujemcov alebo uchádzačov, keď požadoval zloženie zábezpeky nad rámec zákonom povolenej výšky maximálne 5% z predpokladanej hodnoty zákazky,
 • porušenie § 38 zákona o verejnom obstarávaní, kontrolovaný nepreukázal, ktorí záujemcovia požiadali v predmetnom verejnom obstarávaní kontrolovaného o poskytnutie súťažných podkladov, ďalej ktorí záujemcovia uhradili kontrolovaným stanovenú sumu v celkovej hodnote 20,00 Eur za ich poskytnutie, ako ani to, ktorým záujemcom poskytol kontrolovaný súťažné podklady, a to ktorým záujemcom oznámil vysvetlenie súťažných podkladov,
 • porušenie § 40 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, kontrolovaný zriadil komisiu za účelom vyhodnotenia ponúk bez odborného vzdelania alebo odbornej praxe zodpovedajúcej predmetu zákazky,
 • kontrolovaný postupoval v rozpore s § 100 ods. 1 písm. f) bod 1 v nadväznosti na § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, keďže nedodržal zákonom stanovenú lehotu pre otváranie častí ponúk označených ako „Kritériá", a to aspoň päť pracovných dní odo dňa odoslania oznámenia o otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá" uchádzačovi, ktorého ponuka nebola z predmetného verejného obstarávania vylúčená,
 • porušenie § 100 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 32 ods. 6 a základné princípy zákona o verejnom obstarávaní - neodôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti,
 • porušenie § 100 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 42 ods. 1 a v spojení s § 42 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keď v rámci vyhodnotenia predloženej ponuky nezohľadnil skutočnosť, že súčasťou ponuky úspešného uchádzača nebol aj návrh zmluvy.

 

 


[1] v § 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú uvedené základné princípy verejného obstarávania bez ohľadu na ich formálny novelizáciu v zmysle príslušných odsekov podľa času, v ktorom bolo príslušné verejné obstarávanie vyhlásené

[2] Znenie zákona o verejnom obstarávaní účinného v čase vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. do 30..06.2013

[3] Znenie zákona o verejnom obstarávaní účinného v čase vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. do 30..06.2013

 

 

zdroj uvo.gov.sk