Najčastejšie porušenia s vplyvmi

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) vyhotovil materiál „Porušenia zákona o verejnom obstarávaní s identifikovanými vplyvmi“, v ktorom uvádza prehľad vybraných porušení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Predmetný materiál nepredstavuje záväzný dokument a nenahrádza komplexné naštudovanie problematiky konkrétneho prípadu. Identifikácia vplyvu porušení zákona o verejnom obstarávaní na výsledok verejného obstarávania, t. j., či uvedené porušenie zákona o verejnom obstarávaní malo, mohlo mať alebo nemalo vplyv na výsledok verejného obstarávania, je len indikátorom najčastejšieho vyhodnotenia vplyvu na výsledok verejného obstarávania úradom.

Vyhodnotenie vplyvu na výsledok verejného obstarávania vždy závisí od konkrétnych a jedinečných okolností určitého prípadu. Úrad pri posudzovaní dopadu porušenia zákona o verejnom obstarávaní na výsledok verejného obstarávania zohľadňuje predovšetkým zvolený postup zadávania zákazky, fázu procesu verejného obstarávania, poradie určitého uchádzača po vyhodnotení ponúk z hľadiska zvolených kritérií, využitie/nevyužitie elektronickej aukcie, dôvod vylúčenia atď.. Predmetný materiál je koncipovaný v nadväznosti na zákon o verejnom obstarávaní platný a účinný v čase zverejnenia uvedeného materiálu na webovom sídle úradu.  

Porušenia zákona o verejnom obstarávaní s identifikovanými vplyvmi  (pdf, 159 kB)