Postup pri podávaní podnetu

Zákon o verejnom obstarávaní priznáva záujemcom a uchádzačom možnosť uplatnenia revíznych postupov vo verejnom obstarávaní pred uzavretím zmluvy, a to žiadosť o nápravu (§ 164 zákona o verejnom obstarávaní) a podanie námietok (§ 170 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní).

Podnet na začatie konania po uzavretí zmluvy môžu podať fyzické a právnické osoby výlučne za podmienky, že neboli oprávnené na podanie námietok (§ 169 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní), teda v prípade:

  • podlimitných zákaziek realizovaných cez elektronické trhovisko,
  • zákaziek s nízkou hodnotou,
  • podlimitných koncesií.

Na rozdiel od námietky, zákon o verejnom obstarávaní neurčuje formu, ani náležitosti podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky. Úrad odporúča, aby podnet obsahoval minimálne nižšie uvedené skutočnosti:

  • označenie autora podnetu (napríklad názov, sídlo, právna forma, identifikačné číslo alebo iné obdobné údaje),
  • označenie zákazky, voči ktorej podnet smeruje (najmä označenie verejného obstarávateľa, obstarávateľa, osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, názvu zákazky, príp. číslo Vestníka verejného obstarávania a značku, pod ktorou bola zákazka vyhlásená, dátum vyhlásenia. Ak verejné obstarávanie nebolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania, tak uvedenie výzvy, zverejnenia na webovej stránke, dátum uzavretia zmluvy a presné označenie predmetu zmluvy a pod.),
  • uvedenie skutočností preukazujúcich, že autor podnetu nebol oprávnený v danom postupe zadávania zákazky podať námietky,
  • označenie skutočností, ktoré autor podnetu považuje za rozporné so zákonom o verejnom obstarávaní,
  • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v podnete.